kcsm.PNGA régi tibeti könyvek nagy része hosszú időn keresztül el volt zárva az európai tudósok érdeklődése elől. Az őskori irodalmat a nemes lelkű Myvang nevű Lhászai kormányzó, aki 1729 és 1746 között élt – összegyűjtette, jegyzékbe rendeztette, majd nyírfa táblákba vésve kinyomtatta. Ezek között van a KAH-GYUR 100 kötete, kinyomtatva 1731-ben. A másik sorozat a STAN-GYUR 225 kötetből áll. Ez 1742-ben lett kinyomtatva. A nyomtatásnál használt vésett fatáblák le vannak téve Narthang zárdában, Tasi Lunpo mellett. E két gyűjteményen kívül van számos más nyomtatott könyv, bennszülött tibeti tudósoktól. A STAN-GYUR-nak kb. 18 levelén találhatnak kész útlevelek oly buzgó egyének számára, a kik SHAMBALÁBAN fekvő KALAPSA várost óhajtanák meglátogatni. Azon körülmény, hogy említés van itt téve egy húsz napig tartó útról, a nagy sivatagon át és fehér homokos területről SITA, azaz YAXARTES folyam partjain: nagyon valószínűvé teszi, hogy a Buddhisták e központja az ősrégi időkben a YAXARTESEN túl volt, még pedig a YUGAROK országában. A tibeti könyvekben a JUGAROK neve YUGUR-nak van írva, s hazájuk olykor YUGERA-nak mondatik. Ekkor más érdekest nem tudhattam meg a JUGAROK-ról, mint azt, hogy a Stan-Gyur gyűjtemény könyvjegyzékében említés van téve egy rövid értekezésről, mely a JUGAROK nyelvéből van lefordítva és röviden elbeszéli egy SHAKYA szobornak azon országon keresztül való vándorlásait. Ez most Lhászában őriztetik, ahova Strogosan Gambó királynak Kong-cho nevű felesége hozta Chinából (KB. VII. század Kr. u.) Kelt Sabathu, 1825. május 5-én - Kőrösi Csoma Sándor Tartalma kivonatban megjelent a Calcuttai Oriental Magazin, 1825.-i évfolyamában.Dr.Campbell darjilingi angol kormány megbízott hivatalos leveléből, Kőrösi Csoma Sándor törekvéseivel kapcsolatban. A levél Mr. Bushby calcuttai kormány titkárához lett küldve 1842. áprilisában: „…Annyit azonban kivehettem Csomával való társalgásaimból, amióta őt megismertem, hogy minden reménye hosszú s fáradalmas kutatásinak végcélját elérhetni abban összpontosult: ha A JUGAROK ORSZÁGÁT FÖLFEDEZI. Ezen országot meglelni hívé Lhászától és Cham tartománytól északkeletre, China nyugati határain; oda eljutni volt végcélja legforróbb óhajtásinak, s ott hívé föltalálni azon néptörzset, melyet ekkorig hasztalanul keresett. Kőrösi Csoma Sándor jegyzetei a Journal Asiatic Society of Bengal, (Vol. II. 57. oldal)  A KALA CHAKRA ÉS ADY BUDDHA VALLÁSI RENDSZEREK EREDETÉRŐL. Azon különös vallási rendszer, melyet KALA CHAKRA néven ismernek, állítólag SHAMBALÁBÓl eredt. tib: bde-hbyung. vulgo: dejung mely annyit jelent, kezdete, vagyis kútforrása a boldogságnak. SHAMBALA egy mesés ország északon, melynek fővárosa KÁLAPA. Ez fényes város volt és sok shambalai király székhelye, kb. a 45° és 50° északi szélesség alatt fekszik a SITA vagyis JAXARTES folyam túlsó részén ahol a napok hossza a tavaszi aequinoctiumtól a nyár kezdetéig 12 indiai órával, azaz 4 óra 48 perccel nőtt az európai időszámítás szerint.   Kőrösi Csoma Sándor szemelvénye Buddha erkölcs és vallás tanából. (A Kahgyur és egyéb művek alapján.) XIV. SHAKYÁNAK SZITTYA EREDETE: „Én Shakya, szittya nemzetből születtem. Az emberi lényeket oly hitben oktatom, mely elvezeti őket oly hazába, ahol fájdalom nem létezik…”

 

000.png