najestger.PNG

A Názáreti Jézus és Szent Germain

Az I AM Movement egy Los Angeles-i vallási csoport
tanítása szerint II. Rákóczi Ferenc fejedelmünket az égiek vezetőjeként,
míg egyik fiát, Szent Germain-t Istenségként tisztelik.

 

000.png

 

atilla 1

A magyarok lelke mélyén ott él az isteni erő, mely az évezredek hosszú során fenntartotta a hun-magyar népeket a Duna-Tisza táján. Bármi történjék is, Magyarország és a magyar nép élni fog, mert élnie kell, hogy teljesíteni tudja küldetését, melyet a Minden-hatótól kapott! A ma élő magyarság e küldetéstudat birtokában erőt meríthet elődei példáiból, és méltóvá lehet hozzájuk és önmagához. Minden nemzedéknek megvan a maga feladata, melyet senki más nem végezhet el. A nemzet folytonosságának biztosítása a különböző korokban mindig sajátosan egyéni megoldást igényelt. Az erős elhatározás mellett jó helyzetfelismerés és megfelelő időzítés szükséges. A megvalósítás eszközei között a bölcső, az eke és a toll vezető szerepet kapnak; védelmüket pedig a kard biztosítja. Népünk ma úgy tudja eredményesen teljesíteni feladatát, ha biztosítja fennmaradását, megőrzi lelkének tisztaságát és leleményességével erőteljesen kezébe veszi saját sorsának irányítását az élet minden területén.

Az égiek segítenek, de a munkát senki helyett sem végzik el. Segítenek annak, aki segíti önmagát!

Atilla király üzenete, 2000

O.L. 

000.png

 

Magyarország és a magyar nép jövője

pio

„Magyarország olyan kalitka, melyből egyszer még gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak, és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országunkra."

(Lejegyezve az 1980-as években)

 

000.png

 

 
A mennyeknek országában
égieknek serege
örvend Isten látásának,
s kegyelmének részese,
s tart örökké dicsőségük:
az Isten dicsérete.
A Szeráfok csodálatos
lángolással lobognak
édességes szeretetből
ők soha ki nem fogynak,
s nincsen vége királyukat
dicsőítő daluknak.
Fény árad a Kerubokra
az igazság sugara,
nem rebbenő szemük előtt
igaz napnak az ura,
üdülésük élő forrás
édesvizű pohara.
Nagyfenségű Trónállóknak
csendes fent a székhelye,
hatalmukban derű, béke,
ítélkezés mérlege,
s igaz bíró hajthatatlan
érvényű ítélete.
Seregeket dicsőséggel
Uraságok vezetnek,
általuk válik ismertt
adománya Istennek,
jogarától kinek minden
teremtmények reszketnek.
A felséges Fejedelmek
tartományt és országot
vezetnek és védelmüket
élvezik a királyok,
megtartás és változtatás
Istentől szállt reájok.
Kikre támad vad ellenség
ravaszul, alattomban,
őket a Hatalmasságok
védik nagy hatalommal,
és a Sátánt űzik, nyomják,
kinél csak ártalom van.
Erősségek által Isten
jeleket ád, csodákat,
láthatóvá a Teremtő
ereje csak így válhat,
intésére eget-földet,
tengereket mozgatnak.
A hatalmas Arkangyalok
nekünk csodát hirdetnek,
nagy hasznunkra titkait is
feltárják az Istennek,
munkálkodnak: hozzászálljon,
gondolata embernek.
Arkangyalok között Gábort
különleges szeretet
övezi, és dicsőíti
hallatlan nagy kegyelet:
őáltala tárulnak fel
számunkra is az egek.
Égieknek országából
a Szűzhöz megy követnek (...)
Alsóbbrendű angyaloknak
az a tisztük, munkájuk:
ápoljanak minden embert,
vigyázzanak reájuk,
vezessék az égbe őket,
ott van a palotájuk.
 
                 Amen

 

Írta: Csanádi Albert, 1515 körül

Latinból fordította: Csonka Ferenc, a Gyöngyösi Gergely (1472-1
              „I, Remete Szent Pál remete testvéreinek élete" c. munkából (részlet).

 

000.png

 

Senkinek nem mondjuk, hogy mit higgyen, de ismertetjük, hogy mi mit gondolunk, mit hiszünk. Azzal lehet egyetérteni, vagy bírálni, de jó tudni róla. Időközönként elmondjuk azt is, hogy mások hogy vélekednek, ha építő, segítő jellegű a megnyilatkozás. Ide tartoznak az u.n. „mennyei üzenetek” is. Ezeknél nem azon töprengünk, hogy miként kapta a közvetítő az üzenetet, hanem azt tartjuk fontosnak, hogy mi az üzenet.

Ha segítő, reményt nyújtó, gyógyító, felvilágosító jellegű, akkor szükséges; ha pedig csak ijesztgető, rémítő, reménytelenséget sugárzó, akkor nem is lehet mennyei eredetű és nincs rá szükség. Ez a mi felfogásunk, de ha valaki másként hiszi, hát higgye, nem fogunk vitázni. Hazánkban ugyanúgy, mint a világ több helyén élnek olyan személyek, akik úgy érzik, hogy égi üzenetek jutottak el hozzájuk. Ezek között kell említeni Natália nővért, az Úz völgy melletti tanítónőt, Dombi Ferencet, és a pesti sokgyermekes családanyát, a szőkefalvi asszonyt, vagy Annát. Mások is léteznek, de róluk majd máskor. Dombi Ferenccel kezdjük az ismertetést: 1927. november 25-én született Szob községben, Hont megyében. Tizenketten voltak testvérek.

1954-ben pappá szentelték, 1960-tól kezdve az akkori rendszer nem engedélyezte működését Nagy-Budapest és Székesfehérvár körzetében. 1976. október 4-én különleges élményben volt része: lélekkeresztségen esett át. Alsószentiván községben úgy érezte, hogy a Szentlélek által különleges adományok birtokába jutott. 1979-től Pátkán plébános. 1987-ben Medjugorjében, zarándoklat alatt csodálatos módon pillanatok alatt meggyógyult sérült lába. 1991-ben Inárcs községbe hívták, ahol kisegítő lelkipásztorként működött. Itt jelentkezik nála a belső HANG, mely égi üzeneteket közöl vele.

Ezekből idézünk néhány gondolatot: „…Isten nem hagyja magára övéit… Jézus eljött, hogy megszabadító ereje által szebb legyen a Föld. Miután elment, s elküldte Lelkét, e Lélek sem tesz kevesebbet… Isten mindannyiunkat boldogságra teremtett, és ez a boldogság Jézus szerint nem körülményektől függ, hanem attól, hogy miképpen állunk körülményeinkhez. Tehát nem körülményeinknek, hanem gondolkodásunknak átalakítását kell megtanulnunk ahhoz, hogy boldogok legyünk. Minden ezen fordul! Hétfőt a Szentlélek napjának szoktuk tartani…

Akik hatalmon vannak, azok sem a múltban, sem a jelenben, sem a jövőben nem fogják tudni elviselni azokat az alattvalókat, akikben nincs félelem. Csupán eszközeik változnak… Az önzés hosszú távon sok szenvedést eredményez… Erkölcsi felelőssége mindenkinek addig ér, mint tudati szintje. Mindenki csak azért felel, amiről tehet… Azért jöttem, hogy már itt a földön halljátok Tőlem és lássátok életemen, miképpen kell szebbé tenni egymás életét… Mindig kész vagyok segíteni annak, aki nem azt akarja, hogy helyette dolgozzam, hanem azt, hogy vele… Életed hajója a tiéd! Te kaptad! Az irányt, a karbantartást neked kell elvégezned!  A sötét fellegek, melyek lelketek egén időnként tornyosulnak, gyakran feledtetik a felhők feletti Napot… Aki közeledik a fényhez, az egyre jobban megvilágítódik, s egyre ragyogóbb lesz…

Az a bódultság, melyet a mai fiatalok által zenének nevezett ritmikus zörej idéz elő, valóban az alvilág szellemét hívja, kelti életre bennünk. Amit nem akarsz, hogy neked tegyenek, azt ne tedd másnak, amit akarsz, hogy veled tegyenek, azt tedd mással. A szeretetben teremtő erő rejlik. Erkölcsi értéket a lélekben levő szeretet ad mindenkinek, függetlenül attól, hogy melyik felekezetnek tagja…

Te ne árts soha senkinek! Békéd, boldogságod nem függhet mások cselekedeteitől. Egyedül a te hozzáállásodtól… A jelen megszentelése a feladat! Értetek mindent megteszek, de helyettetek semmit… Kérd gyakrabban őrangyalod segítségét. Ő hatékonyan csak akkor tud segíteni, ha tőled erre felszólítást kap.  Az át nem gondolt kapcsolatok okozzák életetekben a legtöbb gubancot. A gondolat nagyon fontos! Minden abból van. Gondolataid lelked építőkövei. E köveket az imádság építi benned templommá. Mindent meg kell tenned, hogy függetlenítsd belső világodat az emberi vélemények külső világától. Törekedj megbocsátani. A benső béke akkor fogja szívedet eltölteni, ha megbocsátottál. A bűn szeretetlenség. A benső békénél fontosabb nem lehet semmi.

Minden élő szervezet rendelkezik védekező rendszerrel.  Nem elég a jobb utáni vágy. A jelent kell jól élni… Az akarat egy olyan kivitelező képesség, melyhez az erőt a vágyaktól kapja. A vágyak irányát és erejét pedig a szándék dönti el… Nincs világnézetileg semleges iskola, mivel nincs világnézetileg semleges tanár sem… Akiknek nincsenek érveik, azok általában csupán csak minősítenek… Vannak papok, akik csak idő kérdése, és hozzátok fognak csatlakozni. Kimondhatatlanul nagy ereje van a földön élők szívből jövő imájának.

Megfogalmaztátok az EREDENDŐ BŰN fogalmát, mely mindenkit képtelenné tesz az örök boldogságra. Ezzel bekövetkezett az a szomorú gondolatváltás, mely a keresztséget egy olyan bűn eltörlésének kezdte hirdetni, melyet el se követtetek. A keresztség szentsége szertartás, melynek következtében elindul itt a földön egy jézusi élet. Ez volna a lényeg.  Ha a keresztséget szentségnek, vagyis Velem való találkozásnak valljátok egy különleges cél érdekében, akkor ennek megfelelően kellene kezelnetek. Minden uralkodó réteg fél attól, hogyha alattvalóik gondolkodni kezdenek az uralkodók ellenőrzése nélkül. Ne feledd: Te magad vagy az Én igazi, élő templomom. Minden vallási szertartás, minden külső szentélmény csak akkor és annyiban fog lelked javára válni, amennyiben Felém fordítod belső szemeidet, füleidet… Irgalmasságot akarok és nem áldozatot!

A Vízöntő csillagkép nagyon felfokozza a világmindenséget benépesítő szellemvilág hatékonyságát. De az igazi vezérlő kalauz kell, hogy Lelkem maradjon. Nagyobb erő fog rendelkezésetekre állni a meglátott jó megtételére.  Adjatok hálát mennyei Atyátoknak, hogy ebben a korban élhettetek!

O.L.

 

000.png