„ Amikor megszületik vala Jézus.. imé napkeletről jövének. .. Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk neki... Bemenvén a házba ott találták a gyermeket anyjával, Máriával: és leborulván, tisztességet tőnek néki, és kincsiket kitárván, ajándékot adának neki: aranyat, tömjént és mirhát...... (Máté 2:1,2,11) KIK VOLTAK E NAPKELETI BÖLCSEK? A régi szövegek mágusokról beszélnek.
A mágusok rendje legjobban Szittyaföldön, Médiában lett ismeretes, majd később a perzsáknál, és máshol. Tudós papok voltak ők, akik a tudomány és a hit között teremtettek összhangot. A csillagászat, a számtan, a mértan, a földrajz, bölcselet, költészet, az egészséges életmód, a gyógyítás, a hagyományok, a vallástan tudósai voltak ők, és papok. Az ősi szittya szeretet vallás papjai, akik az ősi tiszta egy isten hitet követték, azt ápolták és tanították. Az ő fölfogásukat tükrözi az a tanítás, hogy Isten hasonló a fényhez, és lelke, szelleme pedig az igazság.
 
Tanításaik lényege: tiszta gondolkodás, igaz beszéd, helyes cselekedet. Emelkedett gondolkodásra és lelkületre vallanak tanításaik felszínre került emlékei: Ne tedd másnak azt, ami neked sem lenne jó! Minden gyermeket 15 éves kora előtt kell megtanítani a jóra. Kerüld a haragos ember társaságát! Irigynek ne mutasd vagyonod! Élj bűn nélkül, és nem kell félned! Légy mindenben mértéktartó! Senkit se szidj! Mondd az igazat, és hisznek neked! Tiszteld apádat és anyádat! Haraggal és bosszúval ne pusztítsd lelkedet! Pirkadatkor kelj, hogy eredményes lehess! Ne esküdözz! Senki feleségét el ne csábítsd! Érzelmeidben ne légy szélsőséges! Keresd a jó személyek társaságát! Adj hálát Istennek minden jóért !
 
Szebbnél-szebb imádságok közül az első az AHUNVÁR. A mágusok eredetileg egy törzs tagjai voltak. Hérodotosz szerint ők képezték a Méd állam 6. törzsét. Népnevük görög feljegyzésben MÁGI. Később ebből tisztség név lett, társadalmi osztály. Voltak gyógyító, tanító, éneklő, regélű, tudós, bölcselő, kiképző stb. mágusok. Kr.e. 500 körül a perzsák üldözése elől sokan más országokba mentek. Jézus születése idején Médhonban, Párthus földön, Mezopotámiában léteztek mágus központok, ahol álltak még az ősi csillagvizsgálók és iskolák. Tudjuk, hogy rövidszárú csizmát hordtak, és ünnepélyes alkalomkor szűrkabátot öltöttek. Nyelvük a párthus - szittya- magyar nyelvben maradt fenn.
 
Volt olyan időszak, amikor a mágusok 3 fő rendjét különböztették meg, három egymásba helyezett gyűrűhöz hasonlóan. A nagy karikában egy kisebb, majd abban egy még kisebb kör. A külső csoportban levők étkezése hasonló volt a lakosság többségének szokásához, azt ettek, ami volt. A középső réteg nem fogyasztotta házi állatok húsát. A legbelső csoport pedig tartózkodott minden húsevéstől, és bizonyos egyének közelségétől is. Csoportjaik éltek a Kaukázustól délre, a Van-tó és az Urmia-tó vidékén, a Kaspi-tó partján, az Aral-tó vidékén, és a Kárpátokban. Fő küldetésüknek az Igazság felderítését, tanulmányozását, terjesztését tekintették. Az ő tanításaikat adja tovább Jézus, és ő teszi ismertté a mágusok alaptételét: AZ IGAZSÁG SZABADDÁ TESZ BENNETEKET!
 
Jézus születését a mágusok várták, ősi könyveik is erről beszéltek, s a csillagok is ezt jelezték. Ők a Názáreti Jézusban a Reménység megszületését látták, a Szabadítóét, aki a sötétségből, a butaságból, a hazugságból- az Isteni Igazság fényével - kivezeti a szabadulni vágyó lelkeket. Vitték a gyermekhez a népek üdvözletét, szívük minden szeretetét, és vitték neki ősi hitük szent jelképeit: aranyat, tömjént és mirhát. Aranyat: a Nap megszilárdult fényét, a mennyei ragyogást, mely nem homályosul; hozták a tömjént, mely elűzi a gonoszt, és felmagasztalja a jót; s hozták a mirhát, amely megóv és gyógyít. Az ajándékok valódi és jelképes értelmezését sokáig lehetne tárgyalni, most annyi elégséges, hogy azok minden szempontból megfelelőek voltak. Még gyakorlati szempontból is jelentősége lett az ajándékoknak, amikor a Szent Családnak menekülnie kellett. A galileai Názáretből az egyiptomi Matareáig hosszú az út, közben étkezni is kellett. A matareai tartózkodás idején is lehettek költségek, tehát a napkeleti bölcsek aranya még ilyen szempontból is fontos lett. A bölcsek számáról nem ír a Biblia.
 
A hagyomány három mágusra emlékezik:- GÁSPÁR, MENYHÉRT, BOLDIZSÁR - a magyar nyelv mai kiejtése szerint. GÁSPÁR: neve azt mutatja, hogy a méd-szittya KASPI törzsből való, akik a KÁSPI- tó délnyugati partjainál éltek. MENYHÉRT: valószínűleg csillagász, fömágus lehetett, talán egy tartomány fejedelme is Párthus földön. BOLDIZSÁR: minden jel arra mutat, hogy Párthus ország Balk- Baktria vidékéről való, ahol jelentős mágus központok léteztek 2000 évvel ezelőtt. Az egyház január 6-án tartja a három mágus ünnepét. (Vízkereszt) Hazánkban többfelé, így Miskolcon és környékén néhány évvel ezelőtt még élt az a szép szokás, hogy a három mágus ünnepén, a katolikus pap szentelt vízzel meghintette, megáldotta a lakásokat (ahová hívták), és az ajtó szemöldökfájára felírták krétával az évszámot, és a három bölcs nevének kezdőbetűit. Ez a mai időszámításunk szerint így nézne ki: 2+G+0+M+0+B+4 A helybeliek felfogása szerint ez védelmet adott az ott lakoknak, és távol tartotta a háztól a nem kívánatos földi, vagy földöntúli erőket. Ugyanakkor a jószándékú vendég felé is üzen: Érkezéskor: Hozott isten! Távozáskor: Áldjon Isten !

 

Orosz László

 

000.png