edenkert.png

Az emberi lét kezdeténél a Földön öt édenkert volt: Atlantisz, a Kaukázus vidéke, a Kárpát medence, Mu és a Góbi vidéke. Az „Édenkert” kifejezés csak azt mutatja, hogy azokon a helyeken a harmónia állapota állt fenn az ember és az Isten között. E helyeken alakult ki az emberiség öt fajtája, ezek az öt földrajzi helyen egyszerre jelentek meg….- mondja szellemi tanácsadói közlése alapján Montgomery, Ruth: The World Before, (Az előző világ) című könyvében. (New York, 1976.)

 

000.png

 

A magyar nemzet fiai nem tudják, hogy kik voltak az őseik. A magyar nemzet fiai úgy tudják, hogy Ázsiából idevándorolt ezeresztendős keverék nép vagyunk. Az iskolában ezt így tanítják, és a sajtó is így hirdeti.
A magyar nemzet fiai tudják meg, hogy nem Ázsiából szakadtunk ide, hanem év tízezredek óta itt lakunk. Európai őslakók vagyunk, hatalmas, nagy műveltségű faj késő utódai, az egyedüliek, kik faji sajátosságaink mellett megőriztük régi nyelvünket, régi népművészetünket, régi hagyományainkat.
Körülöttünk közel és távol – még Ázsiában, sőt Afrikában is – nemzetek élnek és éltek, melyek a mi fajtánk, vagy amelyek kultúránkat vették át, avagy ősi elődeink fajtáján és kultúráján épültek fel évezredekkel ezelőtt. Magyar testvérem, nem vagy ázsiai, nomád horda ivadéka. Vetkőzd le azt a beléd oltott hunyászkodást, mellyel az idegen nemzeteket nézed. Tudd meg, ha büszke voltál magyar voltodra, hogy az égig érhet faji büszkeséged, ha pedig keverékfajzatnak érzed magad, ébredj és tudd meg, hogy nincs különb fajta a te fajtádnál.
 
osisegunk.jpg
 
 
000
 
 
 
000

Magyarország 1996-ban ünnepelte Árpád népe hazatérésének 1100 éves évfordulóját. Régebben ezt a hazatérést úgy nevezték (pontatlanul), hogy honfoglalás. Ez a kifejezés azért pontatlan, mert nem fejezi ki azt, ami valójában történt. A valóság az, hogy a magyar nép hazatérő részét Árpád vezérlő fejedelem egyesítette a már ősidők óta itt élő magyar lakossággal. Ez hon egyesítés. Magyar honegyesítés.

Tehát a két kulcsszó: HAZATÉRÉS, HONEGYESÍTÉS. Így a Kárpát-medence vezetése, építése, védelme újra egységesen magyar kézbe került. Ez a föld tartósan mindig is magyar népünk különböző ágainak tulajdona volt. Ezért is nevezték sokan Magyar-medencének. Árpád népe a Kaukázus vidékéről érkezett haza, ők soha nem jártak Ázsiában. Oda a magyarság egy másik része került, akik több csoportban ma is ott vannak. A Kaukázusnál is maradt néhány törzsünk és kevesen a Volgánál is, annak nyugati oldalán. A Volga mellettieket találta meg 1236-ban Juliánus barát, Domonkos szerzetes. Őket a tatárjárás sodorta el, de maradékaikat a csúd, baskír és környező népek között találjuk. A kaukázusi Magyarországot is a mongolok tették tönkre, idegen segítséggel.

A kaukázusi “Magyar” nevű városba a hódító mongolokat egy olyan idegen érdek-szövetség tagjai engedték be, akiknek késő utódai a török hódítás korában átadták Budavár kulcsát a rabló törököknek. Majd 1945-ben a pusztító szovjet csapatokat felszabadítóként üdvözölték. Ma pedig gyalázzák, zsarolják, kínozzák a magyar népet. A feldúlt kaukázusi Magyarország lakosságának egy része megmaradt és ma is élnek különböző népcsoportokban, mint Adyge (cserkesz), karacsáj stb. és több millióan vannak. Több, mint 100 évvel ezelőtt a Zichi expedíció közöttük járt és még talált néhány olyan személyt, akik tudták magyar eredetüket. A XIX. században pedig Besse János arról írt, hogy a karacsájok hagyománya szerint ők magyarok.

Tehát Árpád magyar népével nem jött haza minden törzsünk, néhány a Kaukázusnál maradt, mások a Volgához kerültek. Mára több millióan lettek. Kérdés az, hogy él e még emléke a közös származásnak? A magyarság hazatérő része (7 törzs), Árpád nagy fejedelem vezetésével csodálatos munkát végzett. Olyan hatalmas, tervszerű, jól szervezett, nagyszerűen végrehajtott, óriási vállalkozást valósítottak meg, amelynek világtörténelmi jelentősege lett. Tisztelni, becsülni kell elődeinket azért, hogy örökségünket a Magyar-medencét előrelátásukkal, nagy körültekintéssel és bölcsességgel biztosították.

Emlékezzünk arra, hogy mindez hatalmas előkészítést, pontos tervezést, szervezést, megvalósítást igénylő munka. Ellátásról, utánpótlásról, védelemről kellett gondoskodni. Szerszámaikat, eszközeiket, fegyvereiket, állataikat rendben tartani. A szekereket, a mozgó körházakat (ger) javítani, a folyókon való átkeléseket zökkenőmentesen lebonyolítani nem kis teljesítmény, ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy sok százezer mozgásban lévő személy védelmét, jólétét kellett biztosítani. S mindezt miért? A magyar hagyományok és krónikáink szerint, hogy BIRTOKUKBA VEGYÉK JOGOS ÖRÖKSÉGÜKET, AMIT ÁRPÁD VEZÉRLŐ FEJEDELEM ŐSAPJA ATILLA KIRÁLY RENDELÉSE SZERINT ŐKET ILLETI, s ahol már Atilla előtt is magyarok éltek, akik őslakosok. A Fekete-tenger Kaukázus környéki földjükön az ott élő magyarok annyira elszaporodtak, hogy nem volt elég hely. Azért elindultak Kárpát-medencei testvéreikhez, hogy végleg biztosítani tudják ezt a csodálatos helyet, ősapáik szent földjét. Hazatértek az Isten által nekik rendelt ősi magyar hazába.

A Duna-Tisza táján mindig is magyar népek éltek, s csak néha-néha kisebb területek kerültek átmenetileg idegen megszállás alá. A Kárpátokkal övezett területen csak a mi népünk a szittya-hun-magyar tudott tartós, ma is fennálló országot teremteni. Mi őslakosok vagyunk, nekünk ez az őshazánk! A magyar nép történelme nem 896-ban kezdődött, hanem sokkal korábban. Évezredekkel korábban. A magyar műveltség ősműveltség, ezért a világ legősibb műveltségei közé tartozik. Ha a magyar múlt kutatóit csak a valóság megismerése vezette volna - nem pedig a különböző rendszerek, pártok, vallások, uralkodók, alapítványok, idegenek érdekei - akkor ma már ennek teljes ismerete és tudatosítása általános lenne.

Tudományos kérdést csak teljes nyíltsággal, becsületes vitával, az érdeklődő közönség legteljesebb bevonásával, pusztán az adatok, tények, kutatási eredmények higgadt elemzésével lehet eldönteni. Nem pedig megfélemlítéssel, üldözéssel, lehurrogással, nevetségessé tétellel, ferdítéssel, butítással, mint ahogy sokszor még ma is történik. Néhány éve még meghurcolták magyarokat azért, mert Padányi Viktor - külföldi magyar történész - igazságkereső írásait olvasták és terjesztették. Ez Európa közepén az 1990-es években történt. Ugyanakkor népbutító, züllesztő, a magyarságot bántó, leszóló könyvek tucatjait jelentetik meg, néha állami segéllyel, néha alapítványok támogatásával. Népünket, hazánkat kívülről és belülről támadják magyar ellenes, sötét erők, újságcikkek, könyvek, filmek torzító, hazug, megtévesztő áradatával. Értsük meg, hogy itt a magyar nép megmaradása és idegen érdekek ütközéséről van szó. Válogassuk meg, hogy milyen könyvet, újságot vásárolunk, vagy milyen filmet, T.V. műsort nézünk.

A TUDÁS HATALOM ÉS EGY NEMZET ÁLLAPOTA, ÉLNI AKARÁSA, ÖNBIZALMA, MEGMARADÁSA, FEJLŐDÉSE NAGYBAN FÜGG ATTÓL, HOGY MIT TUD AZ A NÉP ÖNMAGÁRÓL. Ellenfeleink egy öntudatlan tömeget szeretnének létrehozni megtévesztéssel, tévtanokkal, félremagyarázással, elferdített lélektani tényezőkkel. Azon dolgoznak, hogy ne az igazságnak megfelelően lássuk magunkat - és lássanak mások is bennünket - hanem az ő elferdült szemléletük alapján festett hamis képet szeretnék elfogadtatni mindenütt. Az elferdített finn-ugor, turk, szláv, germán és más téves elméletek szorgalmazása is ezt a célt szolgálta. Részben ma is ezek az uralkodó elvek, legalábbis bizonyos körökben. A valóság viszont az, hogy egyre jobban növekszik az igazságkeresők tábora, akiket már nem lehet sötétségben tartani. “Megismeritek az Igazságot, és az Igazság szabadokká tesz titeket” - mondta a Názáreti. Egyre több magyar érzi és látja, hogy számunkra most is ez a járható út.

Az igazság megismerése és védelme ősidők óta magyar feladat. A tudatos emberi élet kialakulása után, népünk indulása idején, elődeink az Igazság, a Szabadság, Jóság és Szépség védelmét vállalták. Ettől nem szabad eltántorodnunk. Nekünk az Igazság nem csak a Szabadságot jelenti, hanem magát az Életet. Az Igazság védelme önmagunk védelme. Ide tartozik hazánk érdekeinek védelme, hagyományaink ápolása, a magyar testvériség erősítése, a magyar nép boldogulásának biztosítása. Ennek képezi részét az is, hogy mit tudunk magunkról és mit tudnak rólunk mások. Sokfajta származás elmélet - melyek egymásnak ellent mondanak - homályosítja el a tiszta kép nyerését, gyengíti a nemzet tudatát. Ezek némelyike nem rossz szándékú, csak tévelygő feltevés. Létezik azonban ravaszul kitervelt, irányított, s a mindenkori hódítok érdekeit szolgáló elmélet is. A sokfajta származás elmélettel összezavart személyek számára létezik egy áthidaló , megalapozott, ésszerű felfogás is. Egy járható út. Ezt kevesen ismerik. Ennek rövid összefoglalása a következő. A felfogás neve:

KÁRPÁT - ALTÁJ ELMÉLET

  1. A magyar mindig magyar volt.
  2. Nem származtunk a finn - ugoroktól, sem turkoktól, sem tatároktól, vagy mongoloktól, sem kínaiaktól.
  3. A magyar népcsalád önmagától származik. 4. Létezik egy magyar népcsalád, melynek szerteágazó részeit többfajta névvel illették.
  4. Ennek a hatalmas magyar népcsaládnak önálló, saját magyar nyelve volt. Ennek az ősmagyar nyelvnek mai változatát beszéli a Kárpát-medencei magyarság.
  5. A magyar népfaj és a magyar ősnyelv eljutott a világ több részébe.
  6. A magyar népcsalád őshazája elsősorban a Kárpát-medence. Második részben a Kárpátoktól a Kaukázusig terjedő terület. Harmadik rész a Kaukázustól az Altájig húzódó föld. Egybe foglalva: A KÁRPÁTOKTÓL AZ ALTÁJIG TERJEDŐ TERÜLET.
  7. Szétáradó csoportjaik eljutottak a mai Kínába, Koreába, Japánba, Indiába is.
  8. Egy részük az amerikai szárazföldre került.
  9. Ahová a magyar népfajta csoportjai jutottak, oda vitték magukkal ősi nyelvüket, tudáskincsüket, földrajzi neveiket, szokásaikat, ősi zenéjüket, népművészetüket. mondáikat, ősi műveltségüket, hitvilágukat.

Ezek egy-egy része ma is fellelhető, felismerhető akár hol legyen is. Tulajdonképpen kevés helye van a világnak ahová elődeink nem jutottak el. Éppen ezért majdnem mindenütt találunk ősmagyar vonatkozású emléket, tárgyat, neveket, dallamot stb., melyek még hosszú idő eltelte után - bár töredékesen - de fennmaradtak az idegen tengerben. Nekünk a világ nagyon sok népe rokon, de nem azonos fokon. MI MINDIG MAGYAROK VOLTUNK, MINT AHOGY MA IS AZOK VAGYUNK! A sokfajta név ne tévesszen meg senkit. Méd, sumer, szittya, hun, avar, pártus, daha, pannon, yüech-chi, ujgur, hatti, kaldeus, kusán, úz...stb. nevek mind velünk - népünk különböző ágaival - kapcsolatosak. Ezek mindegyike - részben, vagy egészen - a Nagy nép, az ŐSMAGYAR NÉP leszármazottja.

Rajtuk kívül sok más csoport is. Ma már világos, hogy a magyar történelem nem 896-ban kezdődött, hanem évezredekkel korábban. Már Atilla királyunk előtti időkből is léteznek olyan feljegyzések, amelyek Kárpát-medencei népünk néhány törzsének nevét őrzik. Több mint kétezer évvel ezelőtt római történet írók és mások említik néhány törzsünk nevét, akik főleg a Kárpát-medencében éltek, mint őslakosok, de eljutottak a Rajna folyó vidékére és a Kaukázushoz is. Ezek nevei: Mecsek, Gömör, Balat, Pannon, Kuti, Oros, Karpi, Balog, Mezei, Décsi, Hatti...stb. A Kárpátoktól az Altáj hegységig terjedő terület (sőt azon túl is) a Nagy nép, a magyar fajtájú népek lakhelye volt az idők kezdetétől. Itt alakult ki gondolatviláguk, embertani jellegzetességük, lelki világuk, nyelvük, írásrendszerük, művészetük, hitük, tudományuk, szokásaik, dalaik sokasága és mindaz ami ma is összeköt velük.

Ez fejlődött ki egy hatalmas “virágos kertté”, mely e Nagy nép hazája lett. Ez az eurázsiai nagy nép adta a világnak a legfontosabb találmányokat: az írást (több fajta rendszert), a kereket, a fazekas korongot, a csillagászatot, a mértant, a vászon fehérneműt, a boltívet, a fujtatót, a lószelídítést, az ekés földművelést, a gabonafélék nemesítését, a kapát, kaszát, ásót, gereblyét, a kétházas országgyűlést, az első törvényeket, az égetett téglát, az első templomokat, a 10-es és a 60-as számrendszert, az első iskolákat, a hordozható körházakat (ger), a messzehordó íjat, a fütyülő nyilvesszőt, a kengyelt, a nyerget, az első szövetet, az első könyvtárakat, stb. A szabadság fogalmát először ők rögzítették írásban. Sokáig lehetne sorolni mindazt amivel a NAGY NÉP gazdagította a világot. Az a nagy nép, amely a Kárpátoktól az Altájig terjedő területet népesítette be, s később más területekre is eljutott. A központ mindig a Kárpátok hegyeivel övezett terület, a termékeny földi “paradicsom” a Magyar-medence volt. Minden jel arra mutat, hogy ez a védett csoda hely az össz magyar nép szentélyét képezte évezredeken át. Ez a szent hely nekünk ŐSHAZÁNK. Annak is eljött az ideje, hogy megismerjük végre a magyar nép és hazánk nevének eredetét, amely sokkal régebbi mint azt sokan gondolnák. Olyan ősi, hogy egészen a regék világába vezet.

honfoglalas.jpg

 Munkácsi Mihály: Honfoglalás

 Orosz László

 

000.png