San Francisco, 1967.(részlet)

 vassalbertKedves honfitársaim, egyvalami van, amit mi magyarok nagyon szívesen elhagyunk, s az pedig az, hogy mi nem ok és cél nélkül vagyunk itt Amerika földjén. Mert ha ok és cél nélkül lennénk itt, akkor nem lett volna érdemes végigmenni azon, amin végigmentünk, akkor nem lenne érdemes szenvedni a honvágytól, akkor nem lett volna érdemes mindaz, amit a lélekben és szívben szenvedtünk, amikor akár bevallottuk hangosan, akár nem, tudtuk, hogy örökre elszakadunk attól a földtől, amely a miénk volt, amely a hazánk, hol születtünk, s mely nélkül az életet el se tudtuk volna képzelni. Mikor egyszerűbb lett volna puskával a kezünkben meghalni a Kárpátok gerincén, de az, hogy itt vagyunk, én rendületlenül és töretlenül hiszem, hogy ez isteni rendelés... Hogy az Úr elküldött minket ide, erre a földre, hogy nemzetünket szolgálva, nemzetünket itt szolgálva naggyá és boldoggá tegyük a jövendő magyar nemzedéket. Ez a mi feladatunk. Nem győzöm eléggé hangoztatni honfitársaim, hogy minden magyar, aki idegen földön él, nagyköveti minőségben jár azon a földön. Mert nem csak rajta keresztül ítélik meg az idegenek a magyart, hanem, mert egyedül neki van lehetősége, hogy éljen avval a szabadsággal, amely a magyar népnek nem adatott meg, hogy a magyar népnek a hangszórója legyen, hogy a magyar népnek a vészkiáltása legyen, s a jaj szava, mely fölrázza ezt a világot. Hölgyeim és uraim, rettenetes, súlyos felelősség terhel minket. S én azért járom az országutakat öregedő fejjel, mert rádöbbentem arra, amire önök is rádöbbentek már, hogy az idő telik. S napról napra vénülünk, észre se vesszük, s itt lesz az idő, amikor már nem tehetünk semmit, mert késő lesz, s ha mi nem tesszük meg, hölgyeim és uraim, a jövő nemzedéke nem teheti már meg úgy, mint ahogy mi megtehetjük, mert azt az örökséget, ismeretet, tudást, ami bennünk megvan, a magyar igazságot illetően, ha ezt nem adjuk tovább, akkor velünk együtt sírba veszik. Ez az a rettenetes, súlyos felelősség, amely alól kibújni nem lehet. Hiába próbálkozunk kibújni alóla, nem lehet. S én arra kérem önöket hölgyeim és uraim, hogy értsék meg azt, ami én megértettem. Hogy, ha életünknek van még egy célja, az a cél csak az lehet és semmi egyéb, hogy jövendőt biztosítsunk a magyar nemzet számára. Ehhez kérem a segítségüket nem alamizsnaként, nem adományként, még azt is mondhatom, nem csak pénzben, de energiában, gondolatban, erőben, felelősségtudásban és felelősségvállalásban és a magyar kötelesség hűséges viselésében. Köszönöm szépen.

 (A hangfelvételt lejegyezte: Hargitay Lajos)

 

00

 

 

...Annak, hogy az ember jól tevékedjen, feltétele, hogy képes legyen erejének megújítására, képes legyen elszakadni időnként azoktól a problémáktól, amelyek nap, mint nap jelentkeznek. 
Kakuszi István, egészségügyi államtitkár

...Bármerre visz a sors, a végzeted, legyen egy hely, mit otthonodnak nevezel. Ezt ápold, szeresd, ehhez ragaszkodjál, és Isten áldása fog kísérni benne. 
Bakk Éva

...Talán egyszer ismét lesz divatja a tiszta, világos kifejezéseknek; visszatérünk a jól bevált, ismert, hiteles magyar szavakhoz... 
Balázs Géza

...Felemelkedésünket csak úgy élhetjük meg, ha tudjuk, kik vagyunk, honnan jöttünk. Liska Kornél, egyetemista. Ma a korszakváltozás küszöbén végre talán esélyünk van, hogy önmagunkra találjunk. De mindehhez befelé, lelkünk legmélyébe kell fordulni, hogy onnan hozzuk elő öntudatunkat... 
Forrai Zoltán, magyarságkutató

... Ha bátor emberi és isteni látás találkozik, akkor lehetségessé válnak a csodák is. Nálunk, magyaroknál a kimondott gondolatoknak tettekké kell válniuk. 
Dr. Hegedűs Lóránt, püspök

...Párunkat se családi körben, se idegen előtt ne szégyenítsük meg, ne hozzuk lehetetlen helyzetbe. Tudjunk bocsánatot kérni és megbocsátani is... Soha ne aludjunk el egymás iránti haraggal szívünkben...
Nagy Judit

Vallom, hogy az ember éltető eleme a munka, s csak addig él, amíg dolgozik. Aki csak televíziót néz és les, az nem él, csak éldegél... 
Dorozsmai Imre, szótárkészítő

...Emeljétek fel fejeteket!...Ne adjátok föl a reményt! Reményünk pedig csak erkölcseink, hitünk újjáépítése révén lehet. S ha újjáépítjük erkölcsi világunkat, az ügyeskedők, a hamiskodók kívül rekednek. Minden embernek legelőször önmagát kell újjáformálnia.
Sebestyén Béla

...Kőrösi Csoma megtanított arra, hogy, megbecsüljem és értékeljem a létezés legtermészetesebbnek tűnő dolgát, a hovatartozás érzését, a gyökerek valódi jelentőségét. Tudatosabbá és elmélyültebbé tette ragaszkodásomat enyéimhez, s mindahhoz, amit a szülőföld és a nemzet jelent… 
dr. Kubassek János, földrajzkutató

Havasi emberek megfigyelése szerint a viharban eltévelyedettek akkor kerülnek végveszélybe, ha már hátrafelé sem tájékozódhatnak, mert lábuk nyomát a hó befújta. 
Sütő András, író

Itt az ideje, hogy félredobjuk az álmodozást, gyűrjük fel az ingünk ujját, és ne azt nézzük, hogy mit kapunk, hanem azt is, hogy mit tehetünk. A szabadsággal felelősség is jár, és az általa adott lehetőségeket nem csak a magunk, hanem a nemzet javára is fel kell használnunk. Ebből a kettős szolgálatból nő ki a boldog és elégedett, erős magyar nemzet. 
Polgár Lajos

Hisszük, hogy a nemzet fennmaradásának záloga az, ha szorgos és szívós szervezőmunkával a magyar élet apró csíráinak ezrei jönnek létre és fiatalokat tömörítő nemzeti hagyományápoló körök működnek.
Csodaszarvas Alapítvány

Itt az idő sorsunkkal felelősen, a múlt ismeretében; a jelennel és a jövővel foglalkozni, hogy végre a magyarság ideje is eljöjjön, hogy eljöhessen nemzetünk igazsága.
Kiss Dénes

Isten mondanyiunkat boldogságra teremtett, és ez a boldogság Jézus szerint nem körülményeinktől függ, hanem attól, hogy miképpen állunk körülményeinkhez. Gondolkodásunknak átalakítását kell megtanulnunk ahhoz, hogy boldogok legyünk. Minden ezen fordul!

Dombi Ferenc, lelkész

„Munkálni egyforma gonddal múltat, jövőt — ez a föladat. Ifjúságunk — úgy látom — szellemi inkubátorban nevelkedik, legalább őket neveljük úgy, hogy nemzeti bűntudat helyett érzékeny nemzeti és történelmi tudatuk legyen, leljék meg honukat e hazában."

Ratkó József, Életünk, 1986/2. (Széphalom, 2001)

„...Egy állam életében a nemzeti öntudat és nemzetszeretet szerepe ugyanaz, mint a fa életében a gyökéré. A fa kiszárad, ha elvágják gyökereit; az állam összeroskad, ha népéből kiölik a nemzeti öntudatot. A maga helyén minden ember nélkülözhetetlen erő és érték, ha a neki adott hivatással a Teremtés titokzatos célját és összhangját szolgálja.”
Szitnyai Zoltán, (Hol van a nemzet?)

Kelet Népe. „Ahol legerősebb a Fény, ott a legmélyebb az árnyék is! ... A gyengítő erő mindent elkövet, hogy az anyagi lét nehézségeinél fogva szellemi tompultságban tartsa az embereket! ... Az ellenerő hamis bűntudatkeltés eszközével is élve igyekszik az igazságot eltorzítani. Kutassátok fel az igaz forrásokat!  Becsapni csak azt lehet, aki minden tekintetben naivul jóhiszemű, és nem lát át a szitán! Őseitek jól ismerték a teremtő szó hatalmát. Itt az ideje, hogy tudatotokban elhelyezett hamis „bűnösség” feloldozást nyerjen! ... Vegyétek észre: Tőlem jöttök, szellemi küldetésetek van! ..."


Gulyás Mária által lejegyezve: „Én, az Úr vezetem népem" (Az ember rendeltetése), 2006.

 

000.png

 

„Szerintem királyi a kalotaszegi viselet, esetleg valami főúri viselet továbbélése. Ma nincs az a hercegnő, aki olyan elegáns tudna lenni, úgy tudna járni, mint azok az egyszerű, gyönyörű arcú parasztasszonyok."

Sebestyén Márta népdalénekes

„A nemzeti arculatnak megtartásában történelmi és politikai fontossággal bír a nyelvünk, a tiszta és szép magyar nyelvünk megőrzésére."

Dr. Fekszi- Horváth Márta volt főkonzul, (Los Angeles)

„A magyar nép iránt elkötelezett oktatókra van szükség, akik látják feladatuk jelentőségét.”

Szabó S. András

„A saját országunkat, a saját rendszerünket nekünk kell felépíteni, a játékszabályokat nekünk kell megszabni. Elveinkből, érdekeinkből jottányit sem engedhetünk."

Ágoston Balázs.

A magyar népre árasztott tévéprogramok ugyanolyan ízlésrombolóak, mint tíz háború együttvéve."

Szabó Gyula színművész

„érdemes elgondolkodni, melyek azok az erők, amik erősebbek egy ország többségi akaratát kifejező parlamenti döntésnél, törvénynél, tenni akaró százezrek lelkesedésénél, az alkotó kedvnél, az optimista jövő formálásánál?"

Gál József, világutazó

„ Élni kell a szabadságunkkal, és nem engedni sem a külső, sem a belső sötét erőknek. Biztatni, felrázni kell ezt a mindenkiben csalódott, közönybe, erkölcsi mocsárba süllyesztett népet. . . Őrzők vigyázzatok a vártán!"

Özvegy Várkonyiné

„Megmaradt magyar szívünk, amely a hosszú évszázadok óta tartó erőszakos asszimilálás ellenére még mindig együtt dobban az anyaországbeli testvéreink szívével. „

Csicsó Antal, a moldvai csángó-magyarok vezetője

„mi a magyar- nemzet szerves és elidegeníthetetlen része vagyunk, akikért Magyarországnak és népének felelősséget kell éreznie, ugyanúgy, ahogy mi felelősséget érzünk a nemzet egészéért."

Soós Kálmán\ Kárpátalja

. . Az egyéni tudás és tehetség világos erkölcsi norma nélkül nem szolgálhatja a közjót. Ezért az a politika helyes és hasznos, amelyik az erkölcs három fő „termelési helyét" : a családot, a kisközösségeket is támogatási területnek tekinti. . ."

Faggyas Sándor, (Magyar Nemzet)

„ Aki már valameddig eljutott, akár sportban, akár az élet egyéb területén, abban a lényeges tulajdonságban különbözik az átlagembertől, hogy eltökélt ideálja van, amelyért nem sajnálja az erejét és idejét. „

Dr. Hegedűs Csaba, birkózó (többszörös Európa, olimpia és világbajnok)

„ A természetben uralkodik egy alaptörvény, egyfajta harmónia.. . Ez a harmónia varázslatos. . .A művészi alkotás vágyat ébreszt az emberben a harmónia megteremtésére. Erre való egy könyv, vagy kép, s amilyen mértékben közeledem a harmóniához, úgy érzem jobban magam az éltben..."

Szász Endre, festőművész

„a magyar népzene, annak énekes ősrétege és az ehhez kapcsolódó szintúgy ősi hangszerek használata nem valamilyen „hatás" vagy „átvétel" eredménye, hanem eredeti ősiséget hordoz, mely sok szállal kapcsolódik a hajdani hun-avar zenekultúrához."

Csajághy György, zenetanár, kutató

A magyar megtartó ereje csodálatos. .. ősisége, szépsége, változatossága, kifejező képessége, és leírhatatlanul nagy megjelenítő ereje olyan tisztánlátásra és ezáltal rendkívül következetes gondolkodásra nyújt lehetőséget, ami egyedülálló a maga nemében..

Zombori Lajos

„ Fontos a földdel való egészséges kapcsolat. Jó érezni a föld szagát. Sok energiát meríthetünk a körülöttünk levő növények, virágok szépségéből, egy-egy arra szálló pillangó látványából."

Sass Sylvia, operaénekes, tanár

„Egy ország nagysága attól függ, hogy mennyiben járul hozzá az emberi értékekhez. . ."

Egy film üzenete

 

000.png

 

Magyarországon ma a legnagyobb hőstett: gyermeket szülni és azt tisztességes, becsületes, értelmes magyarrá nevelni.

Orosz László, magyarságkutató

Akkor neveljük jól gyermekeinket, ha erőfeszítésre késztetjük őket.

Takamodo, japán hercegnő

Arra kell nevelni a fiatalokat és önmagunkat is, hogy mindig a tiszta forrásból, az ősiből, az eredetiből merítsenek.

Sebestyén Márta, énekes

Magzatvédelem nem indulhat mással, mint egy hatékony családi házépítési mozgalommal. Minden ifjú házas számára a házasságkötést követően, néhány hónapon belül biztosítani kell azt, hogy családalapításukat kertes házban kezdhessék el. Ezt nem lehet megkerülni! Ez nem a fiatalok és szüleik magánügye, ez most a legfontosabb közös társadalmi ügyünk! Az kell, hogy legyen.

Kellermayer Miklós, egyetemi tanár

Nemzetinek lenni nem szélsőség, nem jobboldaliság, még csak nem is közepesség, hanem az egyetlen értelmes, természetes állapot.

Kunszabó Ferenc, író

Igazság csak egy van, és annak nem ismérve, hogy kik, hányan és hol vallják azt

Kiszely István, embertankutató

A tisztánlátók küldetése: kutatni, óvni, megismerni a tudást, nemzetünk és megannyi kétségek közt tartott embertársunk megmentésére.

Szörényi Levente, zeneszerző

Isten megfellebbezhetetlen akarata szerint népeket teremtett. A nemzet kategóriáját így nem hagyhatjuk ki az emberiség társadalmi önszerveződéséből. A hazaszeretet része a felebaráti szeretetnek, így a hazát szolgálni Isten szerinti kötelességünk.  

ifj. Hegedűs Lóránt, ref. Lelkész

Mindig emlékeznünk kell azokra a magyarokra, akik a határainkon túl élnek Magyarságtudatom bensőmből fakad.

Varga Miklós, énekes

Keressük azt az utat, amely összehozza a mi népünket, az anyaországban élőket, a határon túl, a Kárpát-medencében élőket, de a világ magyarságát is.

Tempfli József, katolikus püspök

A magyarságot Trianon óta többszörösen kiforgatták lelki és anyagi biztonságából. Majdnem minden természeti kincsét elvették Egyetlen természeti kincsünk maradt: az életünk, a tudásunk, az agyunk

Csoóri Sándor, író

Jelenünk alapépítménye  az az ősi múlt, amelyhez minden generáció hozzáadta a maga tapasztalatát és mindazt, amit közösségi munkájával létrehozott. A múltnak tehát nagyon sok összetevője van, ami lényeges és fontos egy nép vagy nemzet életében a jövője szempontjából; ahhoz, hogy jövőjét milyen múltra építi

Forrai Sándor, rovásírás szakértő

Az a nép, amelyiknek erős a hagyománya, nehezen tiporható el, mert a gyökerek ismerik a legyőzhetetlenség titkait

Hajnal László Gábor, író

A legfontosabb képesség, amit meg kell szerezni, az értékelő képesség a legfontosabb a bölcseleti alapvetés, de nem az, amit általában a legújabb európai filozófia alapján filozófiának értenek, hanem tájékozódás a lélek és a világ dolgaiban, helyes életgyakorlat, amit inkább életbölcsességnek nevezhetnénk. Minden betegség elsődlegesen lelki eredetű.

Dr. Oláh Andor, belgyógyász a népi gyógyászat szakértője.

 Akinek se Istene, se hazája, se családja, az gyökértelenné válik. Az ilyen ember jellegtelenné, befolyásolhatóvá, tömegemberré, mások akarat nélküli eszközévé lesz. Nem tudja, mi végett vagyunk a világon, miért érdemes küzdeni, mit érdemes élete céljául kitűzni.

Dr. Vörös György

A hazánknak használunk, ha a külföldön szerzett tudást itthon kamatoztatjuk.

Takamodo, japán hercegnő

…a valamiért cselekedni, igaz célok érdekében tenni, cselekvő, teremtő energiákat szabadít fel az emberekből és közösségből, míg a valami vagy valaki ellen táplált indulatok, szándékok megfojtják a szépet, a cselekvő energiákat.

András Imre

Trianon óta Európában nem oldották meg ennek a térségnek egyetlen gondját sem. Nem szabad engedni és szólni, szólni, kimondani kell! Történelmi feladatunk van mindannyiunknak.

Döbrentei Kornél, költő

Az emlékektől, hagyományoktól való erőszakos elszakítás egyenlő a tökéletes rabságra kényszerítéssel.

Fábián Ernő

Meg kell fogalmazni azt az önépítő nemzeti stratégiát, amely a határokon belül és azokon kívül meg tudja teremteni azt az alapot az elkövetkezendő ezer évre, amely nemzetünk megmaradásának létét biztosítja.

Kötő József

Őrző vagyok. Hit kell. Hinni abban, hogy a mi nemzetünk, amely már 1100 évnél jóval régebben létezik, magas fokú kultúrával rendelkezik már nagyon hosszú ideje, és óriási értékei vannak? Tudjuk, ez a nép igenis talpra fog állni.

Laki Károly, az őrző

Jőni fog, mert jőni kell egy jobb kor mindig hittem a költőnek. Hiszek Vörösmartynak, Kölcseynek, de hiszek Katona Józsefnek is és azt mondom elég volt az áldozattevésből! Jézusom óvd meg nemzetünket!

Gyárfás Ágnes, egyetemi tanár

 

000.png

 

Állj meg egy pillanatra, és vedd észre a szépet! Mert nem elég létezni, ott is kell lenni a pillanatban. Máskülönben az élet úgy múlik el, hogy nem látunk semmit!”

Zoltán (újságíró)

.. Olyan eufórikus boldogságot soha nem éreztem, mint amikor harmincnégy éves koromban az újszülött Lilit odatették a karomra.

Tordai Teri (színművésznő)

„... Fel kellene már mérni, hogy a kis konyháknak, a túl kicsi szobáknak mekkora szerepük van a házasságok, a családi élet megromlásában.”

Makovecz Imre (építész)

„a kistermelők a gazda rétege a magyar társadalomnak, a magyar nemzetnek egyik legfontosabb alapja. Támogatásuk így nemcsak gazdasági kérdés, hanem nemzetmegtartó jelentősége is van.”

Kapronczi Mihály (képviselő)

„a magyar földet mindenképpen meg kell őriznünk.”

Rozgonyi Ernő (képviselő)

„... Svájcban minden hegytetőn van egy svájci zászló. Amerikában minden állami épületben és hivatalban van egy amerikai zászló, de még a templomokban is (vallástól függetlenül). Mindenütt büszkék a saját nemzetükre. Büszkék lehetnek, s ha azt mondják rájuk, hogy nacionalizmus ez, ‘hát akkor legyen nacionalizmus!’ - rá a válasz. Mert nekik szabad, s belőlük nem irtódott ki az egészséges nemzeti öntudat, önismeret, s a magukról kialakított kép. Ezért van bennük összetartás, közös cél és egymás iránti segítőkészség.”

Tapolyai Mihály

„... Életcél kell és jövőkép. Ez a hosszú élet titka.”

Kun Zsigmond (mondta 105 éves korában)

„... A mindennapi kenyérért nemcsak imádkozni kell, hanem azt elő is kell teremteni.

0. L.

„... Mi, csillagok népe ne felejtsük el hivatásunkat: világítani akkor is, ha a sötétség népszerűbb. Embernek maradni az embertelenségben. Hiszen őseink ezt az örökséget hagyták ránk.”

Tomory Zsuzsa (1979)

„... Soha békeidőben nem pusztult az élet, sem a nemzeti vagyon, sem a hit, az erkölcs, a remény olyan mérhetetlen arányban, mint ez idő szerint alulmaradni, nekünk már nincs jogunk. Egyetlen útja maradt számunkra nemcsak a létezésnek, de a tisztességnek, a becsületnek is: a győzni tudás. Csak rajtunk áll, egyenként és összesen rajtunk áll, hogy sorsunkat végre saját kezünkbe fogva úgy alapozzuk meg jövőnket, hogy a huszonegyedik század magunkra találásunk, megmaradásunk, felemelkedésünk évszázada legyen...”

Fekete Gyula

„... Nem tekinthető igazán kulturáltnak az a társadalom, amelyik nem tiszteli az ősöket. A múlt kiapadhatatlan kútja teremthet csak biztos alapot a mának és a jövőnek is.”

Dr. Lakatos Zoltán

„..valami van a levegőben. A magyar összetartozás tudata, a magyar anyaföld szeretete, a magyar becsület érzése és védelmének felvállalása ébredez az annyit agymosott, megalázott, kizsákmányolt és majdnem rabláncra fűzött magyar ifjúságban.”

Dr. vitéz Endrey Antal, a Nemzeti Újság szerkesztője

 

000.png