II. RÁKÓCZI FERENC, (1676-1735) “...Minden cselekedetem célja kizárólag a szabadság szeretete volt, és az a vágy, hogy hazámat az idegen járom alól felszabadítsam...” -”Emlékirataim”

BABITS MIHÁLY, (1883-1941) “...Magyar vagyok: lelkem, érzésem örökséget kapott, amelyet nem dobok el. A világot nem szegényíteni kell, hanem gazdagítani. Hogy szolgálhatom az emberiséget ha nem őrzök meg magamban minden színt, minden kincset, ami az emberiséget gazdagíthatja? A magyarság színét, a magyarság kincsét...”

SZÉCHENYI ISTVÁN, (1791-1860) “Merjetek nagyok lenni, kik valami jobbra vagytok meghíva, születve, kik egy szebb jövendőnek lehettek urai...” -Kelet népe

dr.BOBULA IDA “A létért való küzdelem során vannak korszakok, amikor egy-egy nemzet fennmaradása szempontjából döntő fontosságú, hogy mit tud a nemzet saját eredetéről, múltjáról, érdemeiről és hivatásáról, de az is, hogy mit tudnak róla mások, akiknek a sors alakítására az adott pillanatokban hatalmuk van.”

dr. KÚR GÉZA “...A lélek kialszik? ...Nem! … A lélek élő tűz marad, csak belepte a hosszú vándorút pora, de azonnal lángra kap, ha a magyar szellő lefújja róla a vastag porréteget... Gondolunk-e a széttépett nemzettestre? … a szétszórt magyarságra?... a letépett végeken megkínzott, megygyötört, fajtájának megtagadására kényszerített véreinkre, szüleinkre, testvéreinkre, gyermekeinkre? Gondolunk-e a tengernyi bajra, inségre, tanácstalanságra?... A testi, lelki kínok alatt összeroskadó... azért mert magyar, kivégzett magyarokra? A lélek tanácsa egy rövid mondat csupán: ÉBREDJ FEL MAGYAR! E nélkül hiába mutogatjuk a világnak a magyar történelem csodás eseményeit és azt a sok értéket, amit a magyartól kapott az emberiség. Hiába hivatkozunk arra, hogy védőbástyája voltunk Európának... hiába bizonyítjuk be, hogy hazudtak és hazudnak ellenségeink, amikor rosszat mondtak és állítanak a magyarról. Ha minden magyar kéz a magyar jövő érdekében egymásba fonódik, biztosan lehet remélni, hogy felfigyel rá az emberiséget csak képmutatásból hangoztató világ és visszahúzódnak a magyar nemzettestet nemcsak marcangoló, de azt egészen felfalni akaró ellenségeink...” ?

Nekünk üzennek tisztelt elődeink bölcs és józan szavai. Ezeket az átélt szenvedések, tapasztalatok, megfigyelések és mélységes hazaszeretet hozta létre. Az életképesség, a túlélés, a megmaradás és a szeretet bölcselete szól hozzánk minden mondatukból. Fedezzük fel gondolataik jelentőségét és építsük be életünkbe mindazt ami fontos lehet számunkra ma is. A gyakorlati megvalósítás feladata a miénk- ma élő magyaroké- mivel tudjuk, hogy a ma élőktől függ népünk és hazánk sorsa, gyermekeink és unokáink jövője. Szebb és jobb jövőt érdemel a magyar nép - erre kell öszpontosítanunk. Népünk és nemzetünk érdekét meg kell védeni minden idegen érdekkel szemben. Elég volt a szenvedésből, elég volt a hazugságból, az elnyomásból, a kiszolgáltatottságból, elég volt a butításból, a meggyalázottságból. Védjük meg önmagunkat és védjük meg egymást, hogy a magyar nép végre szabad és boldog lehessen saját hazájában. Ez a haza a teljes Magyarország és Magyarország szent föld. Ebben hinni kell! Ezt hirdeti Sziklay Szeréna (Papp-Váry Elemérné) “Hitvallás” című költeménye is, amely mára nemzeti imává nemesedett: “Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában...” Ebben hinni kell és dolgozni érte! Biztosítani kell azt is, hogy Magyarország vezetése, mindig magyar kézben legyen!

Orosz László

 

000.png

 

 „ Amikor megszületik vala Jézus.. imé napkeletről jövének. .. Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk neki... Bemenvén a házba ott találták a gyermeket anyjával, Máriával: és leborulván, tisztességet tőnek néki, és kincsiket kitárván, ajándékot adának neki: aranyat, tömjént és mirhát...... (Máté 2:1,2,11) KIK VOLTAK E NAPKELETI BÖLCSEK? A régi szövegek mágusokról beszélnek.
A mágusok rendje legjobban Szittyaföldön, Médiában lett ismeretes, majd később a perzsáknál, és máshol. Tudós papok voltak ők, akik a tudomány és a hit között teremtettek összhangot. A csillagászat, a számtan, a mértan, a földrajz, bölcselet, költészet, az egészséges életmód, a gyógyítás, a hagyományok, a vallástan tudósai voltak ők, és papok. Az ősi szittya szeretet vallás papjai, akik az ősi tiszta egy isten hitet követték, azt ápolták és tanították. Az ő fölfogásukat tükrözi az a tanítás, hogy Isten hasonló a fényhez, és lelke, szelleme pedig az igazság.
 
Tanításaik lényege: tiszta gondolkodás, igaz beszéd, helyes cselekedet. Emelkedett gondolkodásra és lelkületre vallanak tanításaik felszínre került emlékei: Ne tedd másnak azt, ami neked sem lenne jó! Minden gyermeket 15 éves kora előtt kell megtanítani a jóra. Kerüld a haragos ember társaságát! Irigynek ne mutasd vagyonod! Élj bűn nélkül, és nem kell félned! Légy mindenben mértéktartó! Senkit se szidj! Mondd az igazat, és hisznek neked! Tiszteld apádat és anyádat! Haraggal és bosszúval ne pusztítsd lelkedet! Pirkadatkor kelj, hogy eredményes lehess! Ne esküdözz! Senki feleségét el ne csábítsd! Érzelmeidben ne légy szélsőséges! Keresd a jó személyek társaságát! Adj hálát Istennek minden jóért !
 
Szebbnél-szebb imádságok közül az első az AHUNVÁR. A mágusok eredetileg egy törzs tagjai voltak. Hérodotosz szerint ők képezték a Méd állam 6. törzsét. Népnevük görög feljegyzésben MÁGI. Később ebből tisztség név lett, társadalmi osztály. Voltak gyógyító, tanító, éneklő, regélű, tudós, bölcselő, kiképző stb. mágusok. Kr.e. 500 körül a perzsák üldözése elől sokan más országokba mentek. Jézus születése idején Médhonban, Párthus földön, Mezopotámiában léteztek mágus központok, ahol álltak még az ősi csillagvizsgálók és iskolák. Tudjuk, hogy rövidszárú csizmát hordtak, és ünnepélyes alkalomkor szűrkabátot öltöttek. Nyelvük a párthus - szittya- magyar nyelvben maradt fenn.
 
Volt olyan időszak, amikor a mágusok 3 fő rendjét különböztették meg, három egymásba helyezett gyűrűhöz hasonlóan. A nagy karikában egy kisebb, majd abban egy még kisebb kör. A külső csoportban levők étkezése hasonló volt a lakosság többségének szokásához, azt ettek, ami volt. A középső réteg nem fogyasztotta házi állatok húsát. A legbelső csoport pedig tartózkodott minden húsevéstől, és bizonyos egyének közelségétől is. Csoportjaik éltek a Kaukázustól délre, a Van-tó és az Urmia-tó vidékén, a Kaspi-tó partján, az Aral-tó vidékén, és a Kárpátokban. Fő küldetésüknek az Igazság felderítését, tanulmányozását, terjesztését tekintették. Az ő tanításaikat adja tovább Jézus, és ő teszi ismertté a mágusok alaptételét: AZ IGAZSÁG SZABADDÁ TESZ BENNETEKET!
 
Jézus születését a mágusok várták, ősi könyveik is erről beszéltek, s a csillagok is ezt jelezték. Ők a Názáreti Jézusban a Reménység megszületését látták, a Szabadítóét, aki a sötétségből, a butaságból, a hazugságból- az Isteni Igazság fényével - kivezeti a szabadulni vágyó lelkeket. Vitték a gyermekhez a népek üdvözletét, szívük minden szeretetét, és vitték neki ősi hitük szent jelképeit: aranyat, tömjént és mirhát. Aranyat: a Nap megszilárdult fényét, a mennyei ragyogást, mely nem homályosul; hozták a tömjént, mely elűzi a gonoszt, és felmagasztalja a jót; s hozták a mirhát, amely megóv és gyógyít. Az ajándékok valódi és jelképes értelmezését sokáig lehetne tárgyalni, most annyi elégséges, hogy azok minden szempontból megfelelőek voltak. Még gyakorlati szempontból is jelentősége lett az ajándékoknak, amikor a Szent Családnak menekülnie kellett. A galileai Názáretből az egyiptomi Matareáig hosszú az út, közben étkezni is kellett. A matareai tartózkodás idején is lehettek költségek, tehát a napkeleti bölcsek aranya még ilyen szempontból is fontos lett. A bölcsek számáról nem ír a Biblia.
 
A hagyomány három mágusra emlékezik:- GÁSPÁR, MENYHÉRT, BOLDIZSÁR - a magyar nyelv mai kiejtése szerint. GÁSPÁR: neve azt mutatja, hogy a méd-szittya KASPI törzsből való, akik a KÁSPI- tó délnyugati partjainál éltek. MENYHÉRT: valószínűleg csillagász, fömágus lehetett, talán egy tartomány fejedelme is Párthus földön. BOLDIZSÁR: minden jel arra mutat, hogy Párthus ország Balk- Baktria vidékéről való, ahol jelentős mágus központok léteztek 2000 évvel ezelőtt. Az egyház január 6-án tartja a három mágus ünnepét. (Vízkereszt) Hazánkban többfelé, így Miskolcon és környékén néhány évvel ezelőtt még élt az a szép szokás, hogy a három mágus ünnepén, a katolikus pap szentelt vízzel meghintette, megáldotta a lakásokat (ahová hívták), és az ajtó szemöldökfájára felírták krétával az évszámot, és a három bölcs nevének kezdőbetűit. Ez a mai időszámításunk szerint így nézne ki: 2+G+0+M+0+B+4 A helybeliek felfogása szerint ez védelmet adott az ott lakoknak, és távol tartotta a háztól a nem kívánatos földi, vagy földöntúli erőket. Ugyanakkor a jószándékú vendég felé is üzen: Érkezéskor: Hozott isten! Távozáskor: Áldjon Isten !

 

Orosz László

 

000.png

 

Hősi népben mélységes erők rejlenek, halhatatlan élet tüze ég benne.        

Kívánatos, hogyha valahol, hát az ifjúság lelkében sírjon fel a kuruc érzések tárogatója... Kívánatos, hogy az ifjúság szemei előtt elevenedjék meg Rákóczi legendaszerű alakja, s az ő kezéből vegye... a zászlót, mely ezt suttogja: „pro libertate".  

A magyar ifjúságra nagy hivatás vár... Ifjak! Legyetek másodszor honfoglalók! Ifjak, a hazát csak munkával ehet megtartani; meg kell simogatni minden rögét, s kalászát a munka, sugárzó energiájával... Rá kell ébrednetek népvezető hitvallásokra, hogy ez a derék nép ne legyen kiszolgáltatva... idegeneknek s kifutó bolondítóknak... Minél vigasztalanabb a jelen, annál bízóbb szemmel nézzünk jobb jövő után, s minél veszedelmesebb enyészet vesz körül, annál elszántabban lépünk ki a küzdőtérre! ...Ide hősök kellenek!  

Hisszük, hogy Istennek szándékai vannak emberekkel, s nemzetekkel, hogy a gondviselés kijelöli helyüket.

 

000.png

 

Valakinek magyarságát nem az arcképes igazolványok és bejelentő lapok rovatai határozzák meg, hanem belső magatartása és az a szellem, mellyel veszélyes helyzetekben is népének ügye mellé áll.

Félelem ne legyen többé szívedben. Eleget remegtél... A korlátok fájdalma kísért egy életen át. A béklyó lehull végre lábaidról. Nem fog kötni sem a tér, sem az idő. Egy pillanat lesz az út a Göncöl szekértől a Dél keresztjéig, a földtől az égig az ember békétlenségétől az Isten nyugalmáig.

Tapadj a földhöz népem. Őrizd házad, védd asszonyod és neveld erőssé gyermeked. Tanítsd meg arra a nyelvre, melyen édesanyád beszélt. Istenhez imádkozz magyarul...(maradj) meg őseid földjén... Építsd önmagad csendes türelemmel és tarts ki azon a helyen, ahova Isten állított.

S ha vezér vagy, készülj és tisztítsd meg önmagad minden salaktól. Miként vezethetnél másokat, ha nem vetnél el mindent ami tisztátlan. Ismerd meg előbb te az utat, amelyen másoknak a történelem szerint járniok kell... Ne a te céljaid szerint dolgozz ki tervet. Népedre figyelj és Istenre, aki kijelölte számunkra az utat. Egy napon úgyis tüzes nyelvek alatt fogunk állni egy pillanatra, hogy megismerjük egymást, és fölismerjük az igazakat és azokat is, akik a próféta jelmezében hazudtak nekünk éveken át.  

Milyen gyorsan fognak akkor lebukni és eltűnni a felfuvalkodottak és azok, akik hitvány lélekkel kockáztak sorsunk fölött. Tüzes nyelvek fognak megjelölni, és kiválasztani. Tüzes nyelvek alatt, a Szentlélek jegyével homlokunkon indulunk újra országot építeni.

Valósíts meg az igazságból annyit, amennyit csak tudsz. Legyen életed állandó példaadás. Világíts, mint a fáklya, a hazugság éjszakájában. Föltartott, tiltó kézzel álld el az útvesztők bejáratát. Ne tekints sem jobbra, sem balra, csak fölfelé. Az igazság fölötted ragyog és mutatja az utat!

Flórián Tibor

 

000.png

 

Isten nagysága Csodadolgok ezek nékem és fel nem foghatom. Egy vén. alázatos, fehérszakálú bölcset (becsültem több ezer évesre) találtam egyszer porba esve. Kivagy? Mit csinálsz? Lesújtva a porban térdelsz - látom; „Én a Tudomány vagyok” - válaszolt, „Isten felérhetetlen nagyságát imádom.” Mutass nekem is belőle - kértem. Reszkető markát kinyitotta, (napsugár özönlött. kis madárkák daloltak az égben), - egy búzaszem volt a tenyerében.

Zarándok

 

000.png