fejlec_vers.png
 
 
Északról le délre, keletről nyugatra
Amikor a lelked a múltat kutatja,
Rájössz, hogy a hegy, völgy, a füves, az avar,
Folyók, tavak medre szittya múltat takar.
 
Az emberek arca, ködmöne, háztája
Mind-mind emlékeztet a nagy szittyaságra.
Bukkanj akárhol egy cserépdarabkára,
Melyet eltemetett a századok árja.
 
Vagy mit napfényre vet dolgos ekéd orra:
Szittya múlt bélyegét látod rájanyomva.
Mit olvashatsz róluk?.. Csak a szittyák nevét.
Még a szellő is csak róluk suttog mesét.
 
Mert azok éltek ott emlékezet óta,
Hírüket az idő számunkra megóvta.
A templomok arca, belső csinezése,
Fiatalok kedve, vének bölcsessége.
 
Mind az egész kelet napos, vidám lelke,
Színét, ízét, itt a szittya néptől nyerte.
Böngésszed az írást, hallgasd a meséket,
Mind a szittyákról mond történetet neked.
 
Népek országútján nézd meg a sziklákat:
Szent jeleket rájuk szittya vésők vájtak.
S ne hidd magyarom, hogy eltűntek e népek:
Évezredek óta csak nevet cseréltek.
 
Voltak: szittyák, hunok, törökök, avarok,
Bennük éltünk mi is mindig, a magyarok.
A hun népet hívták: hunnak, akatzirnak,
Írták vittoroknak, ugornak, sabirnak.
 
Chun, kun, cidarita, massagéta, kimmer,
S még sok néven, amit az ős-Írás ismer.
Az ős-Írások közt magam is böngésztem,
Egy lapot belőlük ki is loptam szépen.
 
Jó magyarom hallgasd, felolvasom néked,
Okulhatsz, épülhetsz, ha szavát megérted.
S ha felsír a lelked, hogy oly törpe lettél,
Erőt meríteni hősi múlthoz menjél!
 
Külsőd, belsőd nyűtte harcok ezer éve,
Régi nagyságodnak nincs már csak emléke.
Hallgassad az Írást, hiszen az a múltad!
Régi dicsőséged tisztelni tanuljad.
 
Büszkélkedhetsz véle, hiszen örökséged,
De a büszkeséggel soha be ne érjed!
Kötelez a múltad újra naggyá lenned!
Dicső ősök útját meg kell, hogy ismerjed.
 
S, hogy újra nagy lehess, tudnod kell, hogy élnek
Számos fiai a dicső szittya népnek!
Erős, büszke népek, testvéreid... Lásd csak:
Testvér ölelésre, hívó szóra várnak!...
 
Mert hej, nagy megnyugvás embernek és népnek,
Hogyha nincsen híján igaz segítésnek.
Ott kezdem hát én el, milyen volt a szittya,
Úgy hamarább meglesz jövőd útja, nyitja.
 
Ím így szól az Írás: Hősi nép a szittya,
Minden léptét hűség, jóság igazítja.
Erős kezén vasat, a nyakában jármot
Soha ember fia nem hallott, nem látott.
Nem ismer félelmet, hátrálást a harcban,
Bár harcot csak akkor kezd, hogyha nagy baj van.
Könnyebb elmozdítani helyéről a sziklát,
Mint kifárasztani a harcban a szittyát.
 
S a szittya  ha győzött kincs után nem fárad.
Kincse: dicsősége a megnyert csatának.
Mert a kincs veszendő, irigységet támaszt,
Álmatlan éjeket okoz gazdájának.
 
Míg a dicsőség ám, hogyha nem is őrzik
Gazdájáé marad időtlen-időkig...
Nem a kincs kormányoz soha se fölötte,
Hanem mindig népe legeslegkülönbje.
 
Egy-egy harcos Isten minden egyes szittya,
De a legyőzöttet nem öldöknli, irtja.
Abban is az Isten teremtményét látja...
A legyőzött később lehet jó barátja...
 
Nem ravasz, nem fösvény, nem hazug, nem ámít...
Nála csak a hűség s a becsület számít.
Szívében a hite, orcáján a lelke...
Messziről ráismersz a szittya emberre.
 
Észjárásuk csiszolt, szellemes és gazdag,
Nincs híján a burkolt, képes példázatnak.
Hosszú történetet elmond egy-egy képpel,
Néhány rövid szóval, ? akárcsak a székely.
 
Élete egyszerű, akárcsak beszéde,
De a pompázókkal sort mégse cserélne...
Élete egyszerű, önkéntes józanság,
Csak abból nőhet ki az igazi nagyság.
 
Beszédben, evésben tarts mindig mértéket!?
Mondták és példázták a bölcs szittya vének.
Mit szégyellnél, ne tedd!?? tanításuk mondja,
Mert az a lelkedet, míg élsz, mindig nyomja.
 
Mint egy békés család háznépe, állatja...
Kedves állatait családtagnak tartja...
Nem üti, nem veri soha az állatját,
Káromlásnak tarja annak a kínzását...
 
S ahogy a férfi a szép erényt példázza,
Éppúgy példázza azt asszonya és lánya.
A harcban is ott van, ? ha úgy hozza sorja,
S fényeskedik, mint a férfiak legjobbja.
 
Ha kérded a szittyát. ?Mi rossz az emberbe??
Úgy felel reája, hogy ?Rossz csak a nyelve.?
Féket is tett mindig bölcsen a nyelvére.
Rosszul ejtett szóért soha baj nem érte...
 
Ősi-ősi nép ez. ? a Biblia írja,
Eredete marad örök titkok titka.
Tegze mint nyitott sír, nincs ellene pajzsod,
Jobb, hogyha nem kezdesz a szittyával harcot.
 
Évezredek múltak... A múltak ködébül
Elénk állnak újra. Tettük, lelkük szépül...
Északról le délre, keletről nyugatra,
Ha lelkünk a múltat keresve kutatja.
 
Előjönnek hősen, büszkén és erősen,
Fáradt jó magyarom nekünk ismerősen.
Ragyogjon a lelkünk s fel az égre írja:
Nincs különb, mint dicső, nagy ősünk a szittya!

 

 

 
Szőllősy Sándor
 

000.png

 

 Ki nekünk nem voltál lovagkori dáma:
eszmény, kit falhoz köt a csúcsíves ráma:
kit sosem néztünk, mint boldog barokk tündért:Boldog
Boldogasszony Anyánk, könyörögj népünkért!
 
Ki nem hordtál merev infánsnő brokátot,
de élő palástod adták a Kárpátok
s Tisza, Duna, Hernád, Maros volt a zöldön
ezüst paszomántod: – könyörülj e földön!
 
Ki közöttünk élő Nagyasszonyunk voltál,
mert nem fog le ráma, aranyruha oltár,
s elsőáldozóink csöpp zászlóin lengtél:
könyörögj e sok nevetgélő szentért!
 
Ki búcsús zászlókról nézted földjeinket
búzaszenteléskor szíved áldást hintett:
aki Istent szülvén szülni meg nem szűntél:
malaszt anyja, imádj magyar vetésünkért!
 Márianosztrai kegykép         
Kihez szentek, hősök szent tébolya illett,
mikor ott lebegtél, mint győzelmi ihlet
pápista, protestáns kuruc lobogókon:
könyörülj mi rajtunk kuruc utódokon!...
 
Trianon-szabdalta ruhád még hiányos:
fohásszal foltozza szegény Magyar János.
Fertálynyi palástod könnyekkel gyöngyözött.
Boldogasszony Anyánk, varrá össze köntösöd!...
 

 Mécs László

 

000.png

 

Lehel vezér kalandozott
bátor csapatával,
néha kincset, szolgát hozott kurt.JPG
vissza a hazájába.
Egyszer gótok földjére ment,
meglepetés érte,
mikor a gót katonákkal kardját összemérte.

Tőrbecsalták, foglyul esett
s a herceg prédája,
aki őt a portyázásért
Ítélte halálra.
Utolsó kívánság jogán
csak a kürtjét kérte,
hej, de messze szállt a hangja
szépen játszott véle.

Mindenki megfeledkezett
egészen magáról...
"Szolgám leszel-mondta Lehel
majd a másvilágon ! "
Amint mondta e szavakat
a herceghez lépve,
felemelt szaru-kürtjével
sújtott a fejére.

Jászberényben látni lehet
a kürtöt, amely zúzott,
betörve a herceg fejét
szörnyhalált okozott.
Szarukürtje el is repedt,
igy esett a csorba,
hej, de más volt még a világ
még abban a korban !...

Szabó István

 

000.png

 

A régi időkben még kalandozni jártak
gazdag kincsekre, rabszolgákra vágytak,
Bizánc kapujáig eljutott a sereg,
lovaikon akkor már régen volt a nyereg.
A hős Magyar sereg, hogy ne essen tőrbe,
Bizáncnak nagy várát állta szépen körbe.
Megkérték a császárt, hogy fizessen sarcot,
viszont, ha nem akar, állja ki a harcot.

A bizánci császár, csak egyezséget kért botond.JPG
nehogy ám ontsanak felesleges vért.
Álljon ki egy bajnok, mind a két feléről
a magyar oldalról és a görög részről.
Akkor, ha a császár katonája nyerne,
az ostromoló csapat békésen elmenne.
Ám, ha a magyar győz s megnyeri a harcot,
a bizánci császár fizeti a sarcot.

Görögök császára és a vára népe
kiült a várfalra a nagy mérkőzésre.
Kinyillott a kapu, nyikorgóit a zárja,
nagy morajlás hangzott, mert aki meglátta,
kijönni a kapun a görög óriását,
kiállott a térre, hogy még jobban lássák.
(Günyolódó görög hahotázva nevet,
már szeretné látni a hős ellenfelet!)

Előállt egy magyar, alacsony a teste,
ki a nagy görögnek mozdulatát leste,
megnézte a bajnok földön nyúló árnyát,
megforgatta nehéz, szöges buzogányát.
Elengedve éppen a nagy fejét érte
óriás testének, fekvő árnyát mérte.
Odament s lábát a testére téve
levágta a fejét, saját kardját véve.

Magasra emelte. Mindenki csak bámult,
ott fenn a várfalon a császár elsárgult.
Ilyet életében még soha sem látott,
így amit megigért, most hát be is váltott.
Majd buzogányát újra a kezébe véve
kapuján a várnak lyukat ütött véle...

Botond volt a neve, kiről szól az ének,
ez volt egy igazi kalandos történet...

Szabó István

 

000.png

 

Ne mondjátok, hogy a haza nagyobbodik.
A haza, a haza egyenlő volt mindig
ezer év óta már, és mindig az is marad,
mert nem darabokból összetákolt darab:
egyest a mihozzánk, eleven valami!
Nem lehet azt csak úgy vagdalni, toldani.

Máskor is hevert elkötött tagokkal.
Zsibbadtan alélt a balga erőszakkal.
De mihelyt fölengedd fojtó köteléke,
futni kezdett a vér elapadt erébe.
Visszakapta ami soha el nem veszett.
Nagyobb lett avval. Csak egészségesebb.

Lám, igaz jószágunk visszatér kezünkre,
bár a világ minden fegyvere őrizze.
Mert erős a fegyver és nagy hatalmasság,
de leghatalmasabb mégis az igazság.
Útja, mint a Dunánk és csillagok útja:
nincs ember, aki azt torlaszolni tuja.

Él a nagy Isten és semmise megy kárba.
Magyarok se lettünk pusztulni hiába,
hanem példát adni valamennyi népnek,
mily görbék s biztosak pályái az égnek.
Ebből tudhatod már, mi a magyar dolga,
hogy az erős előtt meg ne hunyászkodna.

Erős igazsággal az erőszak ellen:
így élj, s nem kell félned, veled már az Isten.
Kelnek a zsarnokok, tűnnek a zsarnokok.
Te maradsz, te várhatsz, nagy a te zálogod.
Zsibbad a szabadság, de titkon bizsereg,
és jön az igazság, közelebb, közelebb...

Babits Mihály

 

000.png