napkereszt.jpgSok-sok évezreddel ezelőtt a Földre érkezett kíséretével Ősanyánk az Ős-Boldogasszony és magával hozta az égi eredetű, önzetlen szeretet vallását, az eredeti EGYISTEN hitet.A Föld nagy részén ekkor még ősemberi állapotok uralkodtak. A beavatottak csoportja és vad embertörzsek felfogása között jelentős különbség volt, de az idő múlásával lassan-lassan egyre több érdeklődőt vonzott az égi eredetű hit a fejlődni vágyó személyek közül.

Megismerve a tanítást ez a csoport megváltozott és kerülte a viszálykodást, a háborúskodást, de önvédelmüket kiépítették és így békében, szépen fejlődtek. A Boldogasszony unokája volt MAGYAR fejedelem és őt az égi vallás szellemében nevelték. A legfontosabb tanítások elsajátításával 20 éves korára beavatott lett és nevet adván a mennyei ismereteknek, megalapította az ŐSMAGYAR EGYHÁZAT.

Az egyház tagjai terjesztették a Boldogasszony hitét, az égből áradó szeretet és a békesség vallását. Magyar fejedelem nagyanyja, minden MAGYAROK NAGYASSZONYA, egyik ünnepe október 8-án van. A magyarsággal kapcsolatba kerülő népek egy része magáévá tette Ősanyánk hitét, amely ANYA HIT-ként is ismert volt és Boldogasszonyunkat több helyen ANYAHIT, ANYAHITA, ANYAHITE néven kezdték nevezni. Tehát a tanítás lényegét kifejező jelzőből személynevet alkottak, amely a mai napig is fennmaradt a Kaukázus vidékén.Ősanyánk tiszta, emelkedett, erős hite áldást hozott a Földre, a szó legszorosabb értelmében is mivel a lelki tanítások mellett hirdették az egységes, magasztos életmódot is. Megtanították az emberiséget az ehető magvak nemesítésére. Az altaluk megismertetett kalászosok ÁRPA, BÚZA, ZAB biztosította a lakosság élelmiszer szükségletének legnagyobb részét. Lelki központjaik, templomaik a LÉLEK NEMESÍTÉSÉVEL foglalkoztak; tudományos központjaik MAGNEMESÍTÉSSEL, szellemi központjaik pedig a zene, a költészet és a művészetek művelésével.

Az Ősmagyar Egyház táltos-papjai MAGVETŐK voltak és az iskolákban a gyermekeket a Hit, a Remény, a Szeretet szellemében nevelték. Magas képzettségű tanítók az írásművészetet, számtant, csillagászatot, történelmet, földrajzot, növény- és állattant, vegyészetet, valamint testnevelést tanítottak. Voltak egyetemeik is, ahol a világegyetem látható és láthatatlan titkait tanulmányozták, úgy mint a más bolygókon való életet, a távközlekedést, az űrlények fajtáit, természetüket, s hogy hogyan lehet velük kapcsolatot teremteni, vagy a nem jó szándékaiktól hogyan lehet megvédeni Földünket.Tanulták a földi állapotok javításának lehetőségeit, módjait. Foglalkoztak az élet szebbé tételével, s voltak akik a gyógyítást tanulták.Bölcseik, táltosaik, vezetőik külön vizsgákon bizonyították képességüket.Településeik különböző méretűek voltak: tanyák, falvak, kisvárosok, városok egyformán léteztek. A foglalkozások legkülönbözőbb fajtái gondoskodtak a lakosság szükségleteiről. Voltak pásztoraik, földműveseik, halászaik, iparos mestereik, építészeik, tanítóik, táltos-tudósaik. A növény- és állatnemesítésnek is megvoltak a szakemberei. Aki a hatalommal visszaélt, vagy megkárosított polgártársait, azok fölött igazságos bírók és a nép megbízottai ítélkeztek. A legsúlyosabb büntetés az volt, amikor valakit eltávolítottak a közösségből és a sivatagos vidékre száműzték. Erre csak nagyon ritkán került sor, mert mindenki kapott lehetőséget arra, hogy rátaláljon az isteni útra és aki az Istennel keresi a kapcsolatot, az a jóra törekszik és elkerüli „a bűnre vezető" alkalmakat.Az emberek a jóra törekedtek, fejlődtek és szorgalmasan dolgoztak, alkottak. Minden közösségnek voltak iskolái, templomai. Az Isten házában elöl ültek a gyermekek, egyik oldalon pedig a nők, a másikon a férfiak.

A Boldogasszony hitét követő ŐSMAGYAR EGYHÁZ-nál a beavatottság jele a kereszt volt; elsősorban a NAPKERESZT. A hívő emberek hirdették, hogy magyarnak lenni nem csak népet jelent, hanem vallást is, az égi eredetű, egyistent hívő ősmagyar vallást, a szeretet, a világosság és az igazság mély hitét. A főleg dombokon épült kegyhelyeiken rendszeresen összejöttek Istentiszteletre, szertartásra, melyeket a Hit, Remény és Szeretet jegyében tartottak. E békességes jó emberek mindig hűek voltak Boldogasszonyukhoz, aki ősanyjuk volt. Fejedelmük Magyar az ő unokája volt, akinek neve alapján lett MAGYAR a nép neve is. Ők a MAG népe és Nagyasszonyuk a mai napig is a Boldogasszony. Népünk égi eredetű szépséges hite sokfelé elterjedt testvér népeink között.

Az ősi MAGBÓL az évezredek során terebélyes fa lett, melynek különböző ágait más-más névvel illették. Ezen ősi fa ágain csodálatos hajtások, virágok a széki-hun Buda (Shakyamuni Buddha), Szeredás (Zarathustra), a Boldogságos Szűz Mária és Szent Fia a Názáreti Jézus (Józsa?), keresztelő Szent János (Názáreti Józsa unokatestvére), Mani a pártus –szittya bölcs (Patek fia), Atilla király, Csaba királyfi, Emese, Árpád apánk, Szent Erzsébet, Szent Margit, Zrínyi Ilona és szent fia II. Rákóczi Ferenc.... Az égi eredetű tanításokat a Boldogasszony saját maga jegyezte le. Később fia Van fejedelem, majd unokája Magyar fejedelem, táblákra, oszlopokra vésették a szent hit tanait. Utódaik pergamenre, később papírra, fára festették, írták, rótták az örökséget. A fennmaradt régi-régi feljegyzésekből eleink gyönyörű szép lelkülete szólal meg. Néhány gyöngyszem tanításaikból:

 • Egy az Isten.
 • Isten gyermekei vagyunk.
 • A Nagy Mindendséget a Mindenható Isten teremtette és irányítja.
 • Az égi Atya nem haragos és nem kegyetlen, hanem szereti az igaz embert.
 • Hitünket nem szabad elfelejteni soha.
 • Az Ősmagyar Egyház alapja tiszta szeretet.
 • Amelyik nép megtagadja múltját, az elbukik.
 • Magyarok egymást szeressétek.
 • Rossz emberi tulajdonságok, mint kapzsiság, gyűlölködés, irigység, butaság gátolják a fejlődést.
 • Ne átkozz senkit és semmit,
 • Háborúval nem lehet megoldani semmit.
 • Hitében akadályozni senkit nem szabad.
 • Hazug ígéreteket soha el ne higgyetek, aki sokat ígér, az keveset ad.
 • Az élet nehézségeitől nem félni kell, hanem azokat meg kell oldani. A félelem súlyos bajok okozója lehet.
 • Boldog és megelégedett egyén az, akinek van Istenben való hite.
 • Mindent a maga idejében.
 • Mértéktartást mindenben.
 • Vasárnap az Isten házába.
 • Almavirágzásra minden házat ki kell meszelni.
 • Kiegyensúlyozottan táplálkozni.
 • Aki sok levest és zöldféle kerti termékeket fogyaszt, az tovább élhet.
 • A békességet keressétek.
 • Az emberséges életet kell megvalósítani.
 • Minden leendő táltos,pap,igehirdető vagy lelki tanító tanuljon ki valamilyen szakmát is.
 • Csak abból lesz jó pap, aki szereti a földet, ahol maga is megtermeli a télire valót.
 • Legyen a beavatott jó MAGVETŐ és igen jó pásztor.
 • Az égiek ajándékát csak azok tudják igazán megbecsülni, akik arcuk verejtékével áldják meg a természetet.
 • A gyógyítás művészetére minden arra hajlamos egyént meg kell tanítani.
 • Ismerjük fel népmeséink, népművészetünk rejtett értelmét.
 • Halljuk meg ősi népdalaink lelki húrokat megpendítő üzenetét.
 • Az igazi beavatott töltse szabad idejét hasznosan és tanuljon meg minden nap valami jót és találjon módot arra, hogy égi eredetű földi küldetését lelkiismeretesen tudja teljesíteni.
 • Múltunk szépséges hitvilága és rege kincse ne csak a papi rend tulajdona legyen. Őseink hagyatékával lelkiekben megerősödve kell népünket és hazánkat átmenteni a jövő számára....

- mondja a „Magyarok Titkos Történeté"-nek (Arvisúra) néhány, máig is fennmaradt részlete.

Miskolci remete  

 

000.png

 

A magyar nép titkos története szerint MAGYAR nevünk egy több ezer évvel ezelőtt élt elődünk neve volt. Ez Ő leszármazottai lettek az ősmagyarok. Magyar fejedelem az égi őskinyilatkoztatás hirdetője volt, ezért lett ősvallásunk neve ŐSMAGYAR VALLÁS. E vallás követői létrehozták az ŐSMAGYAR EGYHÁZ-at, mely lényegében az égből áradó isteni szeretet egyháza volt, melynek alapítója ŐSBOLDOGASSZONYUNK. Tehát a nép, az ország, a nyelv, a vallás egységesen MAGYAR. Ez a nép a MAG NÉPE, akiknek egyik feladata az égi tanítás. A MAGYAR NÉP MAGVETŐ. A magyar nép a világ lelkiismerete. Szabadságharcaink is ezt jelzik. E küzdelmek magja mindig a Szabadság és az Igazság melletti kiállás volt. Bizonyos időkben népünk figyelmezteti a világot, hogy letért az Isteni Útról, s ahová vissza kell jutnia. A Becsület, az Igazság, a Szorgalom és Szabadság mennyei örökségünk, mely alapja kell, hogy legyen egy jobb, emberibb jövőnek a világ minden országában. Jézus születése idején az Ő édesanyja lett az égi

oba.jpgŐsboldogasszony megszemélyesítője. Mária ez az égi eredetű földi asszony azt a Szent feladatot kapta, hogy a Mindenható Isten energiája egy részének földi formát adjon, azzal, hogy világra hozza szent fiát, Jézust. Népünk számára Mária, Boldogasszony lett, aki megkapta az Ősboldogasszony szerepét. Az Ősboldogasszony - Anyahit - Kuan Yin - Mária ugyanannak a hatalmas égi erőnek a megnyilvánulásai, akiknek feladata az, hogy segítsék az emberiséget különböző korokban. Népünk számára Mária=Boldogasszony melyet egy régi egyházi énekünk is gyönyörűen kifejez: “Boldogasszony Anyánk...” hangzik népünk ősi éneke, és száll évszázadok óta a magasságos ég felé. Ő minden magyar mennyei édesanyja, szent fia a Názáreti Jézus pedig - aki az Isten és ember fia - mennyei testvérünk. Nekünk égi szövetségesekre van szükségünk abban a küzdelemben amit megmaradásunkért folytatunk. Éppen ezért a Mindenható Istent, Máriát, Jézust, szentjeinket, mennyei segítőinket soha, de soha senki ne káromolja. A káromolás és a káromkodás kárt okoz. Elsősorban annak, aki azt elköveti, de másnak is. Aki káromkodik az (akaratlanul is) a sötétség romboló erejét küldi pusztító útjára. Tehát a káromkodás káros következményekkel jár, ugyanakkor értelmetlen is, mert szövetségeseit gondolkodó ember nem szidja. Az ellenséget szidni szintén értelmetlen, mert az ellenséget nem szidni kell hanem legyőzni. A káromkodás pedig nem vezet győzelemhez, hanem ellenkezőleg, az a gyengeség jele. Elárulja az ellenségnek, hogy a káromkodó tehetetlen és fegyelmezetlen akit könnyű felmérgesíteni, tehát könnyű legyőzni, beugratni.

Az Igazságért folytatott küzdelmünk ember feletti erőt igényel, dolgozzunk együtt mennyei segítőinkkel. Ez történt pl. 1552-ben az egri harcokban, ahol 2000 hős magyar védte a várost több mint 70,000 (egyes források szerint kb. 100,000) támadó török ellen. Ez a sokszoros túlerőben lévő hódító haderő 120 ágyúval lövette az egri várat és sorozatos rohamokkal próbálta elfoglalni. Sikertelenül. A hősiesen védekező magyarok sorra visszaverték a támadást. Az ellenség 38 napi sikertelen ostrom után, hatalmas vereséget szenvedve elvonult. A török tisztek látva a magyar hősiességet - azt mondták, hogy “a magyarokat Isten segíti, és Isten ellen nem lehet harcolni!” Emlékezzünk az ének tanítására: “Erős várunk az Isten”...mert tényleg az! Mintha ezt a gondolatot folytatná a másik alapvető tanítás: “Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?!” Itt nem ilyen, vagy olyan valláshoz tartozásról beszélünk, hanem arról, hogy mint egyén és mint nemzet rendezzük viszonyunkat a Mindenhatóval. Az Isten soha el nem hagyott minket, de volt aki elhagyta az Istent. Hazánkban lelki ébredésre van szükség, hogy ne tegyünk érdekeink ellen, hanem az égiekkel szövetségben éljünk egy emelkedett, magasztos, boldog életet. Őseink is várják a hívást. A Boldogasszony, Scythiánus, Atilla, Csaba királyfi, Árpád, Szt. Erzsébet, Szt. Margit, Rákóczi és a többiek várják a hívást, hogy mindennapi életünk segítő tényezői lehessenek. Naponta kell méltónak lenni hozzájuk. Ennek az elmélkedésnek a címe: A tudás hatalom. A tudás ismeretek és tapasztalatok gyűjtésének eredménye. A tudást elsősorban tapasztalás és tanulás útján szerezzük és nem mindegy, hogy mit tudunk és azt mire használjuk. Az igaz ember a tudást csak jóra használja. Ismerjük meg a valóságot, ismerjük meg önmagunkat, ismerjük meg népünk és nemzetünk igaz történelmét, hitvilágát, hagyományait, ősműveltségét, ősi írásrendszerét, hőseit, értékeit. A megszerzett, igazságon alapuló ismereteket, tudást használjuk bölcsen népünk és nemzetünk felemelkedése érdekében, gyermekeink és unokáink jobb jövője számára. Hazánk jövője, sorsa a ma élők kezében van. Bölcs és megfontolt tettekre van szükség. Ne engedjük magunkat beugratni idegen érdekek által és ne engedjük magunkat megosztani. Kérjük meg országgyűlési képviselőinket is, végre ne pártokban gondolkozzanak hanem nemzetben -MAGYAR NEMZETBEN.
Döntéseik pedig mindig a magyar nép érdekeit szolgálják. Mindig! Védjék meg Magyarország érdekeit mindenkivel szemben. Az ország egyetlen vezetője se felejtse azt, hogy mindannyian alkalmazottak, a magyar nép alkalmazottai. Függetlenül attól, hogy milyen tisztséget viselnek - a magyar adófizetőktől kapják fizetésüket és megbízatásukat. Döntéseiktől, bölcsességüktől függ hazánk és népünk jövője, mely ugyancsak nagyban befolyásolja a világ sorsát is. Minden magyar fiatal kapjon lehetőséget a tovább tanuláshoz, ahol jól felkészült tanítók, tanárok vezetésével megismerhetik az igazságot és magasszintű ismeretek birtokába juthatnak. Minden magyar végezhessen egyetemet! Magyarországnak mindenben az Igazságot, a minőséget kell képviselnie. Magyarnak lenni jelentsen egy emelkedett szellemi és lelki szintet, aki méltó elődeihez és Teremtőjéhez. Ha a magyar ifjúságban tudatosodik az egészséges magyar hazaszeretet és megismeri az igaz tudást, valamint annak bölcs alkalmazását, akkor Magyarország jövője biztos kezekben lesz. Nemzetünk legnagyobb értékei közé tartozik a jól képzett, hazaszerető, építő, alkotó magyar ifjúság, aki tudatában van isteni küldetésének és aki méltó nagy elődeihez.

Orosz László

 

000.png