ol_1.png

ol_2.png

 

"Küzdj ha küzdhetsz magad Mihály,
ne várd, hogy más érted kiáll...
Házadat te magad építsd,
képeidet is csak te szépítsd...
A mennydörgés hangjainál.
Csak most ne hagyd magad Mihály!"
-Sinka István: A mennydörgés hangjainál
 
Orosz László
 

000.png

 

“Dörmögj testvér egy sor Petőfit Köréd varázskör teremtődik.” -Illyés Gyula-  
 
Mindenki hallott a különböző keleti önvédelmi módszerekről: cselgáncs (judo), kung fu, karate, tae kwon do, aikido, dzsiu-dzsicu stb. Az önvédelmi rendszerek két fő csoportra oszthatók:
 
Eszközöket használó rendszerek: bot, kard, lándzsa, pányva, íj, láncos bot, egyenes kasza, stb. védelmi eszközül való használata.
 
Eszközöket nem használó rendszerek. A két fő csoporton belül rengeteg alcsoport van, akár a felfogást, vagy a módszert tekintve, akár az eredet helyét és idejét nézve. Úgy a keleti, mint a nyugati régi feljegyzések említik a SZITTYA-HUNOK-MAGYAROK FONTOS SZEREPÉT AZ ÖNVÉDELEMI RENDSZEREK KIALAKULÁSÁNÁL. Ezek emléke mintha “kihalványult” volna népünk tudatából. Ezek újbóli összegyűjtése, rendszerezése, gyakorlatba ültetése jó részt még várat magára. Példás értékű viszont mai, hagyományos íjászaink lelkes, tehetséges munkája, akik sikeresen felújították ezt az ősi, igazán magyar örökséget. Komoly eredményeket értek el a hagyományos magyar íjászat terén, úgy a gyalogos, mint a lovas íjászat gyakorlásában, tanításában, népszerűsítésében. Nemzetközi versenyeken is derekasan megállták helyüket és komoly tekintélyt szereztek a hagyományos magyar íjászatnak. Példájuk követendő! A többi magyar önvédelmi rendszer összegyűjtése és feldolgozása is sürgős feladat.
 
Ebbe az irányba haladnak a barantások is. Olyan sok a végzendő munka, hogy mindenkire szükség van.  A sok ősi följegyzés közül, most egyet említünk meg. A római birodalom történésze Ammianus írja a IV. században a nyugati hunokról: “Amikor az ellenség kard-csatára készül, gyakorolva a megfelelő mozdulatokat, hogy védve legyenek a kard szúró, vágó hatásától, akkor a hunok teljesen váratlanul pányvát dobnak rájuk, és egyenként szerelik le őket.” A kiszámíthatatlanság, a módszerek hirtelen változtatása volt a hunok sikereinek egyik titka. A HÁRMAS EGYSÉG A jó önvédelmi rendszer hármas rétegezésű egységet alkot. A TEST, A LÉLEK, A SZELLEM EGYÜTTES MŰVELÉSE VEZETHET EGÉSZSÉGES, KIEGYENSÚLYOZOTT ÉLETHEZ.  Ennek megteremtése a jó önvédelmi rendszer alapja, elsődleges feladata.
 
A ma működő sok-sok fajta önvédelmi iskola nem mindegyike hangsúlyozza a hármas egységet, inkább egy-egy részt, főleg a testit emeli ki. Ezek az iskolák is érhetnek el eredményeket, főleg az általuk gyakorolt részekben. Aki csak testedzésként akarja végezni a gyakorlatokat, annak is hasznára lehet, de nem árt tudnia, hogy valójában a nagy egésznek csupán egy részét tanulja. Bármelyik iskolát követi a gyakorló, egy alapvetően fontos: csak az a felfogás lehet helyes, amely hangsúlyozza, hogy A TANULTAKAT MINDIG CSAK JÓRA KELL HASZNÁLNI! A jó önvédelmi rendszer egyik célja, hogy felszínre hozza az emberben rejlő jó képességeket, s azokat a lehető legmagasabb szintre fejlessze. Egy már majdnem elfelejtett ősi, magyar mondás fejezi ki legjobban ezt a felfogást: “LÉGY AZ, AKI LEHETNÉL!”  Elmélkedjünk ezen és mondjuk ki még egyszer: “Légy az, aki lehetnél!” Ahhoz, hogy az utas bárhová is eljusson, először is tudnia kell, hogy hol van. Ugyan így a fejlődni akaró személy tegye fel kérdést: ki vagyok? És hol tartok? Nagyon fontos az önismeret.
 
AZ ÖNISMERET NEM MÁS, MINT SAJÁTMAGAM MEGISMERÉSE, TULAJDONSÁGAIM FELMÉRÉSE. Hogy valójában ki vagyok? Azt sem árt tudni, hogy kinek gondolnak mások. Mivé akarok válni? Minek akarok látszani? Mit akarok javítani, fejleszteni, tökéletesíteni? Erőnlét, viselkedés, étkezés, életmód, gondolkodás, öltözködés.  Ha valahol megjelenek milyen hatást váltok ki? Örömöt, feszültséget, félelmet, közönyt, utálatot, rokonszenvet, vagy mást? Mik a hibáim és a jó tulajdonságaim? Képességeim? Hasznos- e életem? -S ha nem az, hogyan tehetném hasznossá? Az önsajnálat csapdájába estem e? - vagy másokat is kisegítek onnan? Kérdések, melyekre válaszolnunk kell.  Helyes gondolkodás, tiszta beszéd, jó cselekedet, erős akarat, kitartás segít a felemelkedésben. Tehát ha tudom, hogy ki vagyok, tudom, hogy hol vagyok, tudom, hogy hová akarok eljutni és azt is, hogy hogyan - sikeresebb lehet az utam.
A HELYES ÖNISMERET, SEGÍT MEGHATÁROZNI HELYEMET A VILÁGBAN. Nagy fontossága van azonban a környezetismeretnek is. A hely, az idő, a különböző hatások felismerése,  mit utasítok el, mit teszek magamévá. Hatás, ellenhatás, kölcsönhatás, visszahatás, együtthatás. Ellentét, összhang, egyensúly - mindegyik egy - egy fajta erő. Tudjuk, hogy az erő nem vész el csak átalakul. Mindegyik fajta energia átalakítható bármely fajta energiává. A világmindenségben lévő energia mennyisége állandó, a térben és időben való eloszlása, tulajdonsága változó. Megnyilvánulási formái különbözőek. Az erő megnyilvánulásának sok formája van. Például, helyzeti, mozgási, vegyi, hő, fény, villamos, mágneses, stb. energia. Még a szeretet is az. EGY JÓ ÖNVÉDELMI RENDSZER VALÓJÁBAN EGY TUDATOS ENERGIA GAZDÁLKODÁSI RENDSZER, AZ ÉLET VÉDELMÉRE, ANNAK FOLYAMATOS FENNTARTÁSÁRA ÉS TÖKÉLETESÍTÉSÉRE.
 
Egy ilyen rendszerben rendkívüli fontos szerepe van az Istennek, mint minden erő és tudás ősforrásának. VAGY - VAGY Az utat tévesztett, vagy a reménységet vesztett személy valahogy kikapcsolódott az isteni erők áramlatából, vagy pedig valami elzárja az erők egészséges áramlását. Minél előbb vannak elmozdítva az akadályok, annál hamarabb visszaáll,- vagy ha nem volt, beáll - az egyensúly állapot. Egy jó önvédelmi rendszer sokat tud segíteni úgy az egyén, mint a nemzet életében felmerülő problémák megoldásánál. A régiek szerint:
 
1. Aki ismeri önmagát és megismeri az ellenfelet, (a problémát) az sikeres lehet  küzdelmeiben.
2. Aki ismeri önmagát, de nem ismeri meg az ellenfelet, az néha győz, néha veszít.
3. Aki nem ismeri meg sem önmagát sem az ellenfelet, az valószínűleg legtöbbször veszít.
 
Bizonyos felfogás szerint: “A legjobb védekezés a támadás” - csak részben igaz. Bizonyos helyzetben valóban ez a legjobb megoldás, de nem mindig. Teljesebb az a megfogalmazás, mely kimondja: “Néha a legjobb védekezés a támadás, néha pedig a legjobb támadás a védekezés!” A körülmény, az idő, a helyzet határozza meg hogy mikor, melyik módszer lehet eredményesebb.

 

Orosz László
 

000.png

 

Az ember valódi énje a lélek, mert bennünk ez az isteni lélek tiszta megnyilvánulása. Elmélkedés által megismerheted valódi énedet - s mikor rájöttél arra, hogy valóban lelki lény vagy, akkor felfedezted magadban Isten jelenlétét. Az élet egyik célja, hogy megtaláld önmagad. Tehát ismerd meg önmagad! Érezd szívedben az isteni jelenlét tengerének szívdobogását. Isten nem hagyja el gyermekeit, még egy pillanatra sem, ha azok nem hagyják el magukat. Válaszol kérdéseidre és vele megszűnik a félelem. Találd meg erejét, és tudatod mélyén érezd szeretetének áradását; így elérheted az emberileg elérhető legnagyobb eredményt. Ne aggódj, te Isten gyermeke vagy! Az élet küzdelmeiben hősiesen kell helyt állnunk. A hősi magatartás az ember magasabb rendű egyéniségének megnyilvánulása; az emberi méltóság azon része, mely az Istenhez kapcsolódik. A tündöklő jellem az Isten tudatának égi eredetű tüze. Ez a láng az élő és gondolkodó világ lényege. Ez a mozgató erő van jelen az atomokban, protonokban, elektronokban. E kimeríthetetlen Isteni erő tartja működésben az egész világegyetemet.

Elmélkedés közben az Istenre való összpontosítás által bekapcsolódhatunk ebbe az erőkörbe. A mennyei erő birtokában határozottabbak, bátrabbak, de szerényebbek leszünk; és árad körülöttünk a nyugodt magabiztosság. Az isteni fény szellemi és erkölcsi bátorsághoz vezet, melynek további fejlődési mutatója a lelki hősiesség. Az egyén erőterében felerősödő mágneses vonzás, jóság, nyugalom és derű áramlása jellemzi az égi erő jelenlétét. Isten áldott ereje rajtunk keresztül nyilvánul meg.

E tudat-állapot elérésével megszűnik a kisebbség érzete ugyanúgy, mint a felsőbbrendűségé. Az alkotó egyensúly beálltával felismerjük a valóságot és tisztán látjuk, hogy mindkét viselkedési mód közös tőből származik, és mindkettő káros. A kisebbség érzet legtöbbször abból adódik, hogy valódi, vagy vélt gyengeségeket fedezünk fel magunkban, melyeket eltúlozunk. Sokszor mások keltenek bennünk ilyen érzést, néha véletlenül, de van, amikor készakarva. Ennek elfogadása káros, veszélyes, mert torz és hazug képet alakít az egyénről, vagy egy csoportról, néha egy egész népről. Ennek ellensúlyozására az érintett sokszor felvértezi magát a büszkeség páncéljával, és aki nem ismeri a valódi kiváltó okokat, az felsőbbrendűségnek látja ezt a viselkedés módot. Mindkét megnyilvánulás a belső békétlenség következménye, és káros hatású a fejlődés, az emelkedés szempontjából. Mindkét felfogás figyelmen kívül hagyja a teljes valóságot, mert azt képzelet szülte képzetekkel helyettesíti be. Ezeknek semmi köze a lélek valódi természetéhez.

Egészséges önbizalmat kell találnunk jó tulajdonságainkban, valamint tényleges eredményeinkben és abban a tudatban, hogy a jóra törekvő lélek nem lehet alacsonyrendű. E felfogással megszabadíthatjuk magunkat a gúzsba kötöttségtől. Ahogyan valaki magáról gondolkodik, az befolyásolja egész életét, sőt a másokkal való kapcsolatát is. Ahogy magadról vélekedsz, olyan lesz az életed. Aki nem becsüli önmagát, az másokat sem becsül. Aki túlértékeli önmagát, az lekicsinyel másokat. Az önbecsülés hiánya és a felsőbbrendűségi érzet egyformán a kisebbségi érzet következménye, és egyformán veszélyes, mert elhomályosítja az egyén valódi lényét, azt az igazi egyéniséget, amely isteni eredetű. Aki megtalálja magában az isteni erőt, az megtalálja egyensúlyát, és megtalálja önmagát.

E tételnek különlegessége az, hogy mindkét irányban egyformán érvényes, mert van, aki az isteni erő megtalálásával jut el önmagához, s van, aki valódi énje felfedezésével találja meg az isteni erőt. E felismerés létünk egyik legnagyobb titkába enged bepillantást, mely szerint az egyén a hatalmas isteni erő szerves része. Ez a hatalmas Isteni erő pedig az egyénen keresztül nyilvánul, tehát a viszony kölcsönös és hasznos. Aki erre rájön, s ezt a csodálatos felismerést szem előtt tartva él, annak élete teljesebb, céltudatosabb, boldogabb és kiegyensúlyozottabb lehet. Életünk egyik célja valódi énünk megtalálása; a másik felfedezni önmagunkban az Isteni erőt; a harmadik pedig beilleszkedni és tudatosan összhangba kerülni az Isteni erő rendszerével, amely fejlődésünk biztosítéka. E rendszerben találjuk meg egyéni és nemzeti küldetésünk színterét. Aki mindezt felismeri, az nem akar többé se rabszolga, se rabszolgatartó lenni, hanem mint Isten szabad gyermeke teljesíteni szeretné mennyei megbízatását itt a földön, s mindig azon a helyen, ahol szükség van rá, és ahová fejlődése során eljutott.

 Remete
 

000.png

 

„ Eridj, tűnődj és szedd össze magad! ” Mondotta volt Nagyapánk valami jó nyolcvan esztendővel ezelőtt, valahányszor panasszal fordultunk hozzá, legyen az megoldhatatlannak látszó iskolai feladat, vagy bármi egyéb. „Eridj tűnődj és szedd össze maga!” volt Nagyapánk orvossága minden nehézség ellen, amit az élet utunkba állított. Nyolcán voltunk unokák cs megtanultuk hamar, hogy Nagyapánk orvossága minden egyébnél többet ér. Hajdani unokákból ma már csak én maradtam hátra egyedül.

Ezekben az utóbbi években azonban ”vén fejjel is” gyakorta éreztem újra Nagyapánk egyszerű tömörré sűrített orvosságának szükségét emberi és magyar életem sok megbokrosodott nyavajája ellen. „Tűnődj! - időbe került, míg ennek a jelentéktelennek látszó kis szónak az értelmét sikerült megfejtenem. Tűnődés - elmélyülő gondolkodást jelent, ami nélkül a föl-föl bukkanó bajok megoldásának útjait lehetetlen lenne fölfedezni, különösen ha ezek személyesen érintenek bennünket. Ennek a tűnődésnek időszerű sürgősségét Nagyapánk az „eridj” szócska előzetes hozzáadásával emelte ki. „Eridj, tűnődj” - szólt a parancsolat, nyomban ezek után meg is jelölte ennek a tűnődésnek a célját is: „szedd össze magad!” Nyelvünknek ez a sajátságos kifejezése azt jelenti, hogy állítsuk csatarendbe gondolatainkat, „gyűjtsük össze a bennünk rejlő erőtartalékokat és fordítsuk minden figyelmünket a szóban forgó kérdés megoldásának irány-vonalába.

szedjükhatossze.jpgMiért kezdtem mondanivalómat a nehézkesnek látszó bevezetéssel? Mivel a baj, amivel küszködök, egymagába véve is nehéz, ennél fogva orvoslása még nehezebb. Ha itt ülne most szemben velem Nagyapám: tanácstalanságomat látva összevonná borzas szemöldökét, és rám mordulna: „ Nocsak! Fontos lenne számodra a baj megoldása, vagy nem? Ha nem, akkor ne bosszants vele se engem, se magadat! De ha valóban fontos, akkor köpd meg a markodat s fordulj szembe vele! Megoldhatatlan baj nincs ezen a világon, csak gyönge ember van, aki megijed a saját árnyékától. Nocsak hadd lássuk azt az árnyékot, ami a lelkedet rongálja!” Hát ez bizony súlyos nagy árnyék, sötét és ijesztő. Nemzetem jövendője aggaszt. Nagyapám első tanácsát megfogadtam: összeszedtem magam, úgy ahogy. De most mi legyen? Nagyapám mondaná: „most jön az, hogy nevezd meg emberi szóval, magyarul, hogy mi hát a baj!?

S én mondanám: „Ezeréves gyökeremet kitépték a földből! Földönfutó lettem! Idegenek uralkodnak ma magyar földjén! Örökségünk dobra került! Darabonként adják el hazánkat, s nincs aki szót emelne ellenük, mert aki szót emelhetett volna, azt vagy legyilkolták, vagy kiűzték! Nagyapám pedig bólintana komoran, homlokán elmélyülnének a ráncok. „Eleget mondtál” bólintana, ’ de valamiről megfeledkeztél! „Miről?”- kérdezném én. „Hát az Úristenről!” - mondaná és hozzátenné: „Nemzetünk örökkévaló erőforrása, minden időben az Úristen volt! S ennek tudata valamint gyakorlati alkalmazása volt az a kapcsolószerkezet, ami ezt az erőforrást nemzetünk javára értékesítette. S értékesítené ma is” -tenné hozzá- „ha élnétek vele, ti boldogtalanok.

Bizony ezt mondaná Nagyapám, ha itt lenne közöttünk. A kérdés tehát ez: képesek vagyunk e tudatosítani mind önmagunkat, mind a többi magyarban az Úr Isten fogalmát, mint egy valóságos élő erőforrást? Mert ehhez bizony nem elég, ha csak mondjuk, hogy hiszünk Istenben. Ezt bizonyítani is kell ám! De hogyan lehet ezt bizonyítani? Egyszerű ám ez is, ha eltűnődünk rajta. Ne csak gagyogjunk, mint a beszélő madár, hogy testvérünk minden magyar. Viselkedjünk is aszerint! Gyakorlatban ez mit jelentene? Egyszerűen azt, hogy lemossuk magunkról mind azt a piszkot és szemetet, amit a történelem árvize reánk rakott, vagyis megtisztulunk első sorban az idegenekkel való együttélés során reánk ragadt téves fogalmaktól. „Élelmesség” alatt ne értsünk többé csalást, lopást, hazudozást, hanem cseréljük fel ezeket az elfajzott idegen fogalmakat jól bevállt magyar szavakra, mint „tisztesség, becsület, hűség, igazság” és így tovább, mely fogalmak, valamikor, a még-el-nem taposott magyar nemzet „kulcsszavai” voltak.

Emelkedjünk tehát nemzetté újra, leljünk önmagunkra, és az Úristen, Úr városától idáig elkísért, erőforrásunkká válik megint. Vagyis cseréljük föl kizsákmányolóink erkölcseit a régi, jól bevált magyar erkölcsre, nyújtson valóban testvéri kezet minden magyarnak és az Úr-Isten adjon erőt újra, hogy megszabadulhassunk a gonosztól és építhessünk együtt egy szabad és igaz új Magyarországot.

Wass Albert

 

000.png

 

Mi a 6:3-as gondolkodás? - kérdezhetik sokan, főleg azok közül, akik jóval 1953 után születtek. Aki 1953-ban élt és legalább 10 éves volt, az tudja, hogy miről van szó. 1953. november 25.-én történt a magyar labdarúgás egyik legnagyobb haditette. A magyar fiúk legyőzték a híres angol labdarúgó válogatott csapatot saját hazájában, a londoni Wembley Stadionban. Az angolokat otthon 1863 óta - tehát 90 éven át - senki nem tudta legyőzni. 1953. november 25.-én  megtörtént a csoda a magyar nemzeti válogatott 6:3-ra győzött ellenük. A magyar csapat csodálatosan játszott és az angol lapok “bűvöletes magyarok”-ról (Magic Magyars) beszéltek, akik csodát műveltek a pályán. Mások a “ Mighty Magyars” (“Hatalmas Magyarok”) kifejezést használták a magyar labdarúgó válogatott méltatására. Az angolok szerint ilyen mérkőzés még nem volt. A szakértők “AZ ÉVSZÁZAD MÉRKŐZÉSE” nevet adták az 1953. november 25.-én játszott magyar-angol mérkőzésnek. Jogosan mert a magyar csapat nagyszerűen játszott és méltán érdemelte ki az “ARANYCSAPAT” nevet. Ez a magyar nemzeti labdarúgó csapat 4 éven át legyőzhetetlen volt. Felvetődik a kérdés: MI VOLT A PÉLDÁTLAN SIKER TITKA? Külföldön ez a kérdés még ma is élénken foglalkoztatja a sport történelmet. Aki hallotta, vagy látta a 6:3-as mérkőzést az valószínűleg egyetért a következő rövid összegzéssel. A MAGYAR ARANYCSAPAT EREDMÉNYESSÉGÉNEK, SIKEREINEK NÉHÁNY “TITKA”:  

1. Kiváló képességű játékosok.
2. Jó edzési módszer (labdakezelés, helyezkedés stb.)
3. Jó erőnlét, szorgalom.
4. Új meglepő felállítás.
5. Célatörő, erőteljes játék (győzni akarás).
6. Szép összjáték. (bizalom egymásban).
7. Váratlan helyváltoztatások (kiszámíthatalanság).
8. Éles helyzetfelismerés, rögtönzés.
9. Az ellenfél helyes értékelése.
10. Gyorsaság, jó labdakezelés, magabiztosság.
11. A játékterv alakítása szükség szerint.
12. Dicsőséget akartak szerezni a letaposott, kifosztott, elnyomott magyar népnek.

Itt érkeztünk el alapvető témánkhoz a magyar önvédelemhez.  Mindenki láthatja, hogy a magyar ARANYCSAPAT az ősi szittya-hun-magyar bölcseleti rendszer megvalósítója lett. (Függetlenül attól, hogy ezt tudaotsan tették, vagy pedig a tudatalattit követték.) A magyar sport sikerei, ezen belül a labdarúgás jó eredményei, visszaadták a magyar nép önbecsülését.

1948-ban (három évvel a II. világháború befejezése után), a romokból még fel sem épült Magyarország negyedik lett a londoni olimpián.

1950-ben elkezdődött a magyar labdarúgó válogatott siker sorozata. Az1952-es nyári olimpián, Helsinkiben Magyarország összesen 42 érmet szerzett a különböző sportágakban. Ezzel hazánk 3. lett a nemzetek között. A 42 éremből 16 arany volt, amelyből az egyiket labdarúgóink szerezték. Ilyen előzmények után került sor 1953-ban az “ÉVSZÁZAD MÉRKŐZÉSÉRE” az angolok ellen, Londonban.  

63gondolkodas.png

A 6:3-as magyar győzelem a koronát jelentette a magyar sikereken. Valahogy mégis szinte mindenki érezte, hogy itt többről van szó. Talán csak sejtésként élt bennünk, hogy a sport mint eszköz, mint jelkép megtestesítette népünk alapvető felfogását és bizonyította, hogy ÉLÜNK és ÉLNI AKARUNK! Hogy Trianon, a háborúk, megszállások, meggyalázások, szibériai elhurcolások, bebörtönzések, kínzások, kitelepítések, megalázások, pusztítás, sötétség, titkos rendőrség, rákosi, gerő, a szovjetunió, hazugsághadjárat, agymosás, és az ellenség minden aljas erőlködés ellenére is MEGMARADTUNK és MAGYARNAK MARADTUNK. (A két hóhér és az elnyomó birodalom neve akarattal lett kis kezdőbetűkkel írva.) Sport hőseink a világ tudatára adták, hogy ÉLÜNK és FENNMARADÁSUNKÉRT KÜZDÜNK. Aki másokkal együtt hallgatta rádión a 6:3-as mérkrőzést az átérezte mindezt. MEGTALÁLTUK ÚJRA MAGUNKAT! S úgy érezte minden magyar, hogy “egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók!- Sőt! A 6:3-as magyar labdarúgó siker egyik tényezője az újfajta felállási rendszer volt. Az angolok nem tudtak mit kezdeni vele, ugyanis Angliában évtizedek óta az u.n. WM rendszer volt használatos, amit most a magyarok megváltoztattak MW felállítási rendszerre. Az angol WM rendszert sokan úgy ismerik, mint a 3-4-3 felállítási rendszer. Ennek egyik alapvető része, hogy a közép hátvéd (aki általában az 5-ös számot viselte) rá áll az ellenfél középcsatárjára (aki a 9-es szám birtokosa) és nem engedi labdába rúgni. Az “ÉVSZÁZAD MÉRKŐZÉSÉN” az angol középhátvéd Harry Johnson volt, aki kereste a magyar középcsatárt. A 9-es számot Hidegkúti Nándor viselte, felálláskor nem az angolok által  megszokott helyen, elől középen, a két összekötő között, (de előttük) kezdett, hanem pontosan mögöttük. Ebben az esetben Kocsis (8-as) és Puskás (10-es) mögött. A szokásos középcsatár helyett, Hidegkúti (9-es) a hátravont középcsatár, szerepét töltötte be és ez teljesen megzavarta az angolokat. Nem tudták eldönteni, hogy Hidegkúti milyen helyen játszik, s ezért nem tudták elhatározni, hogy miként ellensúlyozzák. Ha az angol középhátvéd Hidegkútit követte, akkor a középcsatár szokásos helye védelem nélkül maradt, ha pedig a területet őrizte, akkor Hidegkúti akadály nélkül, szabadon mozoghatott. Ő volt a magyar csapat legidősebb tagja (a 31 éves játékost társai csak úgy hívták, hogy az “Öreg”), de aki a 90. másodpercben akkora gólt lőtt, hogy az angol kapus Merrick, meg sem tudott moccani.  

Emlékeznünk kell azok nevére, akik visszaadták a reményt, az önbecsülést a magyar népnek. A dicsőséges “ARANYCSAPAT” tagaji: 1. Grosics Gyula kapus, 2. Buzánszky Jenő jobbhátvéd, 3. Lantos Mihály balhátvéd, 4. Bozsik József jobbfedezet, 5. Loránt Gyula középhátvéd, 6. Zakariás József balfedezet, 7. Czibor Zoltán balszélső, 8. Kocsis Sándor jobb összekötő, 9. Hidegkúti Nándor hátravont középcsatár, 10. Puskás Ferenc balösszekötő, 11. Budai László jobb szélső. Ugyancsak meg kell említeni Gellér Sándor, Tóth Mihály, Várhidi Pál nevét. Az 1952-es olimpián pedig Palotás Péter, Dalnoki Jenő, Kovács Imre, Csordás Lajos is játszott.  Mindegyiknek meg volt a maga különleges, egyéni képessége, adottsága és azt külön-külön is és együttesen is eredményesen hasznosították.  A sport ugyanúgy mint a tudomány, művészet, irodalom, költészet, zene, gazdasági tevékenység, vallás, stb. népünk megmaradását, fejlődését kell, hogy biztosítsa.  Mai sportolóinknak emlékezni kell elődeik hűségére, teljesítményeire. Méltónak kell lenniök a magyar sport hagyományaihoz. Ma is szükség van a “6:3-as” gondolkodásra, melynek egyik alapelve, hogy NE HAGYD MAGAD! Szóljon a világ minden részén:

“Hajrá magyarok! Huj, huj, hajrá!

Orosz László

 

000.png